Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provincie Fryslân 2002

[Regeling vervallen per 06-06-2003.]
Geldend van 10-07-2002 t/m 05-06-2003

Besluit van de Minister van Justitie, houdende aanwijzing van de ambtenaren van de afdeling Vaarwegen, Inspectie en Scheepvaart van de provincie Fryslân tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Gelezen het verzoek van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 18 april 2002 en de daarop de daarop volgende adviezen van de korpschef van het regionaal politiekorps Friesland en de hoofdofficier van justitie te Leeuwarden;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-06-2003]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de buitengewoon opsporingsambtenaar:

de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2;

b. de provincie Fryslân:

de afdeling Vaarwegen, Inspectie en Scheepvaart van de Hoofdgroep Wegen en Kanalen van de provincie Fryslân.

Artikel 2

[Vervallen per 06-06-2003]

De ambtenaren van de provincie Fryslân werkzaam in de functie van:

 • a. inspecteur en adjunct-inspecteur scheepvaart;

 • b. controleur scheepvaart;

 • c. schipper/scheepvaartmeester;

 • d. sluismeester en sluiswachter;

 • e. brugwachter op de lage bruggen;

 • f. brugwachter op de hoge bruggen;

  zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 06-06-2003]

 • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van feiten strafbaar gesteld bij of krachtens:

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de provincie Fryslân, tenzij in verband met een concreet opsporingsonderzoek optreden buiten het grondgebied van de provincie Fryslân noodzakelijk is, in welk geval de opsporingsbevoegdheid zich alsdan uitstrekt over het grondgebied van Nederland.

Artikel 4

[Vervallen per 06-06-2003]

 • 1 De korpschef van het regionaal politiekorps Friesland is bevoegd tot de beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 Op grond van dit besluit kunnen maximaal zestig personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 06-06-2003]

Artikel 6

[Vervallen per 06-06-2003]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie in het arrondissement Leeuwarden.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Friesland.

Artikel 7

[Vervallen per 06-06-2003]

 • 1 De directeur van de Hoofdgroep Wegen en Kanalen van de provincie Friesland brengt jaarlijks, voor 1 april, met betrekking tot bij de dienst werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren binnen de dienst op 31 december van het jaar daaraan voorafgaand;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedkeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 6 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, directie Bestuurszaken, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 06-06-2003]

De buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2, onder f, die slechts is belast met het opmaken van technische processen-verbaal, waarbij hij geen verklaringen van verdachten of getuigen behoeft op te nemen, is ontheffing verleend van de bekwaamheidseis, vastgesteld krachtens artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 10

[Vervallen per 06-06-2003]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, welke zijn uitgevaardigd op het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht te zijn afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit en zijn van kracht tot aan de in die akten, legitimatiebewijzen en overige benoemingsbescheiden vermelde geldigheidsdatum.

Artikel 11

[Vervallen per 06-06-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 juli 2002 en vervalt op 10 juli 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

Den Haag, 3 juli 2002

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
het

hoofd van de afdeling Individuele Beleidsbeslissingen

,

J. Bierhoffi

Terug naar begin van de pagina