Regeling reservevorming Algemeen werkloosheidsfonds 2002

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 27-07-2002 t/m 31-12-2005

Regeling reservevorming Algemeen werkloosheidsfonds 2002

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

Gelet op artikel 51, achtste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. jaar:

kalenderjaar;

b. de verzekerde loonsom:

het totaalbedrag van het loon, bedoeld in artikel 84 van de Werkloosheidswet, waarover het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in een jaar de aldaar bedoelde premies ten gunste van het Algemeen Werkloosheidsfonds zou ontvangen, indien artikel 9, vierde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering buiten toepassing zou blijven;

c. de werkloosheidslasten:

hetgeen op grond van artikel 93, onderdeel a, van de Werkloosheidswet ten laste van het Algemeen werkloosheidsfonds komt;

d. het lastenpercentage:

het percentage van de verzekerde loonsom in een jaar waarin de werkloosheidslasten van dat jaar tot uitdrukking komen;

e. de wijziging van het lastenpercentage in een jaar:

het verschil tussen het lastenpercentage in een jaar en het lastenpercentage in het daaraan voorafgaande jaar.

Artikel 2. De reserve voor het Algemeen Werkloosheidsfonds

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 De in artikel 79 van de Werkloosheidswet bedoelde reserve voor het Algemeen Werkloosheidsfonds wordt niet gevormd of instandgehouden, indien in het tweede jaar voorafgaande aan het jaar waarin de reserve zou worden gevormd of instandgehouden, of in de 14 aan dat tweede jaar voorafgaande jaren, het lastenpercentage van de werkloosheidslasten niet ten minste éénmaal een wijziging van minimaal 0,2 procentpunt heeft gekend.

  • 2 De reserve heeft aan het einde van elk jaar een omvang van ten hoogste 2,5 maal de verzekerde loonsom in dat jaar maal het verschil tussen de grootste wijziging van het lastenpercentage van de werkloosheidslasten, bedoeld in het eerste lid, en 0,2 procentpunt.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling reservevorming Algemeen Werkloosheidsfonds 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina