Uitvoeringsregeling Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

[Regeling vervallen per 27-09-2008.]
Geraadpleegd op 17-06-2024.
Geldend van 28-10-2006 t/m 26-09-2008

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

b. WVO:

de Wet op het voortgezet onderwijs,

c. WEB:

de Wet educatie en beroepsonderwijs,

d. WEC:

de Wet op de expertisecentra,

e. besluit:

het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten,

f. effectrapportage:

de effectrapportage, bedoeld in artikel 118h, zevende lid, van de WVO, artikel 8.3.2, zevende lid, van de WEB en artikel 162b, zevende lid, van de Wet op de expertisecentra.

Artikel 2. Vaststelling bedragen

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

 • 4 Van het vaste bedrag, bedoeld in het eerste lid, heeft € 100.000 als bestemming intensivering en verbetering van de trajectbegeleiding.

 • 5 In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van het eerste tot en met het derde lid verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat.

 • 6 Het vaste bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt in het kalenderjaar 2006 verhoogd met een bedrag van € 20.000.

Artikel 3. Gegevens betreffende de meldplicht aan gemeenten

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

In bijlage 1 behorende bij deze regeling zijn de gegevens opgenomen die het bevoegd gezag ten minste opneemt in de opgave, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de WVO, artikel 8.1.8, eerste lid, van de WEB respectievelijk artikel 47a, eerste lid van de WEC.

Artikel 4. Inrichting van de effectrapportage

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

De inrichting van de effectrapportage geschiedt op de wijze, bedoeld in bijlage 2, behorende bij deze regeling.

Artikel 5. Tijdstip van indiening effectrapportage

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

Burgemeester en wethouders dienen de effectrapportage uiterlijk 1 december van het jaar volgend op het schooljaar waarop deze betrekking heeft, in bij de minister.

Artikel 7. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt bekend gemaakt en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Artikel 9. Citeertitel

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Bijlage 1. Gegevens VO-scholen en BVE-instellingen bij de Uitvoeringsregeling RMC VSV

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

 • 1. Naam contactpersoon bij VO-school of BVE-instelling.

 • 2. Persoonsgebonden nummer van de leerling of deelnemer zonder startkwalificatie (onderwijsnummer, indien van kracht).

 • 3. Naam leerling of deelnemer zonder startkwalificatie.

 • 4. Adres van deze leerling of deelnemer.

 • 5. Geboortedatum van deze leerling of deelnemer.

 • 6. Het feit of de melding een nieuwe inschrijving of uitschrijving betreft.

 • 7. De laatst gevolgde (bij uitschrijving) respectievelijk de te volgen (bij inschrijving) opleiding (specificatie niveau, klas, studierichting en profiel). Deze opleidingen dienen, indien van toepassing, te worden aangeduid met hun element-, CREBO- of KSE-code.

 • 8. De inschrijfdatum voor deze opleiding.

 • 9. Uitschrijfdatum (indien het een uitschrijving betreft).

 • 10. Hoogste vooropleiding (uitgesplitst volgens 7).

 • 11. Eventueel hoogste behaalde diploma (inclusief studierichting).

Bijlage 2

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

Model Effectrapportage RMC-functie schooljaar j / j + 1

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

Inhoudsopgave

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

Inhoudsopgave

Aanwijzingen

I. Deelnemende gemeenten

II. Breedte samenwerking/reikwijdte regionale netwerk

III. Inzet financiële, personele en materiële middelen

III.A. Inzet eigen financiële, personele en materiële middelen

III.B. Inzet rijksbijdrage rmc-functie

IV. Gegevens over het aantal voortijdig schoolverlaters en streefdoelen

IV.A. Kwantitatief VSV-beeld:

IV.A.1. VSV'ers

IV.A.2. Herplaatsten

IV.A.3. Uitgeschreven uit RMC

IV.B. Compleetheid van het kwantitatieve VSV-beeld

IV.C. Niet-meldende scholen

IV.D. Streefdoelen VSV’ers

V. Knelpunten en succesfactoren bij de voortgang

VI. Prioriteitstelling

VII. Trajectbegeleidingsmodel

VIII. Preventieproject vmbo-mbo schooljaar 2005–2006

Aanwijzingen

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

Terminologie

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

VO-scholen en BVE-instellingen zullen in dit model worden aangeduid met het woord scholen.

VO-leerlingen en BVE-deelnemers zullen in dit model worden aangeduid met het woord leerlingen.

Een schooljaar loopt van 1 augustus van een zeker jaar t/m 31 juli van het volgende jaar. De rapportageperiode wordt aangeduid met ‘verslagperiode’.

Waar in de formulieren staat:

j wordt bedoeld het jaar van de effectrapportage;

j + 1 wordt bedoeld het jaar volgend op de effectrapportage,

j + 2 wordt bedoeld het tweede jaar volgend op de effectrapportage,

j – 1 wordt bedoeld het jaar voorafgaand aan de effectrapportage.

Effectrapportage schooljaar j / j + 1

Bijlage 241571.png
Bijlage 241572.png

I. Deelnemende gemeenten

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

Bijlage 241573.png

B Gemeenten

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

Tabel I-B:

Ter uitvoering van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten treedt de contactgemeente op namens de volgende gemeenten, die deelnemen aan het regionale netwerk:

Bijlage 241574.png

In de rmc-regio wordt gewerkt in de volgende officiële subregio’s:

Bijlage 241575.png
Bijlage 241576.png
Bijlage 241577.png
Bijlage 241578.png

Tabel I-C:

De volgende gemeenten nemen niet deel aan het (sub-)regionale netwerk; tevens worden de redenen hiervoor aangegeven:

Bijlage 241579.png

II. Breedte samenwerking/reikwijdte regionale netwerk

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

Tabel II-1:

Aantal scholen/organisaties dat in de verslagperiode wel/niet in het RMC-netwerk participeert, en het aantal gemaakte afspraken:

Bijlage 241580.png

Tabel II-2

Lijst van scholen die in de verslagperiode wel/niet in het RMC-netwerk participeren

Bijlage 241581.png

Tabel II-3:

Aantal ondersteunende instellingen/organisaties dat in de verslagperiode wel/niet in het RMC-netwerk participeert

Bijlage 241582.png

Tabel II-4:

Redenen waarom instellingen/organisaties niet deelnemen aan het regionale netwerk:

Bijlage 241583.png

Tabel II-5:

Scholen waarmee (nog) geen meldingsafspraken zijn gemaakt en de redenen hiervoor:

(Alleen invullen als er sprake is van scholen zonder meldingsafspraken.)

Bijlage 241584.png

III. Inzet financiële, personele en materiële middelen

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

III.A. Inzet eigen financiële, personele en materiële middelen

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

Tabel III.A-1:

De omvang van de geplande eigen financiële, personele en materiële middelen van de gemeenten die worden ingezet voor het vólgende schooljaar (j + 1 / j + 2) is als volgt:

Bijlage 241626.png

Tabel III.A-2:

Omvang van ingezette eigen financiële middelen van de gemeenten ingedeeld naar herkomst van de middelen

Bijlage 241585.png

Tabel III.A-3:

De middelen worden als volgt ingezet over de genoemde onderdelen (aanduiding in procenten; a t/m h = 100%):

Bijlage 241644.png

III.B. Inzet rijksbijdrage RMC-functie

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

Bijlage 241646.png

Tabel III.B-1:

Het in het kader van deze regeling beschikbaar gestelde budget voor jaar j + 1 wordt als volgt ingezet over de genoemde onderdelen (aanduiding in geld en in procenten (a t/m h = 100%)):

Bijlage 241587.png

Tabel III.B-2:

Indien sprake is van inzet van de rijksbijdrage voor preventieve activiteiten voor risicoleerlingen die dreigen uit te vallen en/of voor de opvang van herplaatste voortijdig schoolverlaters in het onderwijs dan dient de omvang hiervan expliciet te worden aangegeven van het betreffende onderdeel (zoals vermeld in tabel III.B-1):

(Alleen invullen als sprake is van inzet voor preventie en/of opvang)

Bijlage 241588.png

IV. Gegevens over het aantal voortijdig schoolverlaters en streefdoelen

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

IV.A. kwantitatief vsv-beeld

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

Het betreft bij alle categorieën in de regio woonachtige jongeren tot 23 jaar.

Voor definiëring van de categorieën: zie Bijlage I van de Handreiking.

IV.A.1. Vsv’ers

Elke persoon wordt in de tabellen a-f en h slechts één keer meegeteld, ook al is hij verscheidene keren aangemeld. (Bijvoorbeeld als hij in één jaar twee keer uitgevallen is.) De tabellen g en i betreffen meldingen. Hier kunnen vsv’ers dus wel meermalen geteld worden.

Tabel IV-1a. Totaal aantal vsv’ers

Bijlage 241589.png

Tabel IV-1b. Aantal vsv’ers naar etniciteit

Bijlage 241590.png

Tabel IV-1c. Aantal vsv’ers naar laatste opleiding

Bijlage 241591.png

Tabel IV-1d. Aantal vsv’ers naar diploma/getuigschrift

Bijlage 241592.png

1. Formeel zijn jongeren met getuigschrift of met assistentopleiding met een baan geen VSV’ers, maar ze dienen wel gerapporteerd te worden.

Tabel IV-1e Aantal vsv’ers naar geslacht

Bijlage 241593.png

Tabel IV-1f. Aantal vsv’ers naar leeftijd

Het gaat hierbij om de leeftijd op 1 augustus van de verslagperiode (j).

Bijlage 241594.png

Tabel IV-1g. Aantal in verslagperiode aangemelde vsv’ers per maand

Bijlage 241595.png

Tot het invoeren van een geïntegreerde leerplicht/RMC-registratie kan deze tabel achterwege blijven.

In de volgende tabel slaat herhaling op het aantal keren dat een bepaald persoon bij het RMC is aangemeld als vsv’er in de verslagperiode.

Tabel IV-1h. Herhaling in verslagperiode aangemelde vsv’ers

Het gaat in deze tabel alleen om meldingen in de verslagperiode. In deze tabel dient elke VSV’er slechts één keer te worden meegeteld.

Bijlage 241596.png

Tabel IV-1i. Gemeld door

Het gaat in deze tabel alleen om meldingen in de verslagperiode.

Bijlage 241597.png

Tabel IV-1j. Begeleiding vsv’ers

In deze tabel gaat het om de situatie op 31 juli j + 1.

Bijlage 241598.png

IV.A.2. Herplaatsten

Een persoon kan verscheidene keren herplaatst zijn en kan dus soms meermalen opgegeven worden. Bij de tabellen waar dat mogelijk is, wordt dat vermeld.

Tabel IV-2a. Totaal aantal herplaatste vsv’ers

Bijlage 241599.png

Tabel IV-2b. Aantal herplaatste vsv’ers naar etniciteit

Bijlage 241600.png

Tabel IV-2c. Aantal herplaatste vsv’ers naar laatste opleiding

Een persoon kan verscheidene keren herplaatst zijn en kan in de volgende tabel dus meermalen opgegeven worden.

Bijlage 241627.png

Tabel IV-2d. Aantal herplaatste vsv’ers naar diploma/getuigschrift

Een persoon kan verscheidene keren herplaatst zijn en kan in de volgende tabel dus meermalen opgegeven worden.

Bijlage 241601.png

Tabel IV-2e. Aantal herplaatste vsv’ers naar geslacht

Bijlage 241602.png

Tabel IV-2f. Aantal herplaatste vsv’ers naar leeftijd

Bijlage 241603.png

Tabel IV-2g. Duur tot herplaatsing in verslagperiode herplaatste vsv’ers

In de volgende tabel is de ‘Duur tot herplaatsing’ de periode in maanden tussen de aanmelding als vsv’er en herplaatsing. Een persoon kan verscheidene keren herplaatst zijn en kan dus meermalen opgegeven worden.

Bijlage 241604.png

Tabel IV-2h. Bestemming in verslagperiode herplaatste vsv’ers

Een persoon kan verscheidene keren herplaatst zijn en kan dus meermalen opgegeven worden.

Bijlage 241605.png

IV.A.3. Uitgeschreven uit RMC

Tabel IV-3 In verslagperiode uitgeschreven leerlingen

Bijlage 241606.png

IV.B. Compleetheid van het kwantitatieve vsv-beeld

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

Tabel IV-B

De mate van compleetheid van het kwantitatieve vsv-beeld,

door weergave van het aantal NIET rapporterende gemeenten:

Bijlage 241607.png

Namen van de gemeenten die niet hebben gerapporteerd aan de contactgemeenten over categorie IV.A.1 (betreffende het totaal aantal vsv’ers in verslagperiode).

Geef per vermelde niet-rapporterende gemeente aan op welke leerplicht-groep het ontbreken van de rapportage betrekking heeft door vermelding van één of meer kruisjes in de desbetreffende kolommen.

Het aantal namen van gemeenten dient overeen te komen met het vermelde aantal niet-rapporterende gemeenten t.a.v. categorie IV.A.1.

Bijlage 241608.png
Bijlage 241609.png

IV.C. Niet-meldende scholen

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

Tabel IV-C

Namen en brin-nummers van de scholen die geen vsv-ers hebben gemeld aan gemeenten in de verslagperiode:

(Alleen invullen als er sprake is van niet-meldende scholen.)

Bijlage 241610.png
Bijlage 241611.png

IV.D. Streefdoelen vsv’ers

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

Tabel IV-D1: Realisatie streefcijfers j / j + 1

De mate waarin de streefcijfers, die in de effectrapportage j – 1 / j voor de verslagperiode zijn opgenomen, zijn gerealiseerd.

Bijlage 241612.png
Bijlage 241613.png

Tabel IV-D2: Streefdoelen nabije toekomst:

V. Knelpunten en succesfactoren bij de voortgang

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

Tabel V-1: Knelpunten

Beschrijving van de gesignaleerde knelpunten/belemmerende factoren en ontbrekende (rand)voorwaarden) bij de uitvoering van de onderscheiden taken bij de RMC-functie in het schooljaar j – 1 / j, in vergelijking met j / j + 1:

Bijlage 241614.png

Tabel V-2: succesfactoren

Beschrijving van de in de regio gebleken succesfactoren en de gunstige (rand)voorwaarden bij de uitvoering van de onderscheiden taken in het kader van de RMC-functie in verslagperiode, in vergelijking met j – 1 / j:

Bijlage 241616.png

VI. Prioriteitstelling

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

Tabel VI:

Beschrijving van de uitgevoerde prioriteitstelling binnen het totale bestand voortijdig schoolverlaters en de groep herplaatste voortijdig schoolverlaters. (Aanduiding van de onderscheiden subgroep(en) waarop de acties vooral waren gericht en/of de meeste herplaatsingsresultaten werden geboekt.)

Bijlage 241617.png

VII. Trajectbegeleidingsmodel

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

Beschrijving van de organisatorische vormgeving van de trajectbegeleiding van voortijdig schoolverlaters in het kader van de RMC-funtie.

Het is van belang dat in de beschrijving goed inzichtelijk wordt gemaakt:

 • a. welke – nader gespecificeerde – RMC-taken cq bijbehorende diensten (waaronder: melding, registratie, diagnose/verwijzing, plaatsing, terugkoppeling informatie),

 • b. door welke actoren worden uitgevoerd,

 • c. in welke organisatorische vormgeving.

Bijlage 241618.png

VIII. Preventieproject vmbo-mbo schooljaar 2005–2006

[Regeling vervallen per 27-09-2008]

Tabel VIII-1:

Beschrijving van de wijze waarop het preventieproject vmbo-mbo in de regio is vormgegeven.

Bijlage 241619.png

Tabel VIII-2:

 • 1. De mate van compleetheid van het kwantitatieve beeld van het preventieproject door weergave van het aantal afgestudeerde vmbo-ers in het schooljaar 2005–2006;

 • 2. en het aantal deelnemers in de regio dat in het schooljaar 2005–2006 het vmbo met een diploma heeft afgerond en per 1 oktober 2006 is ingeschreven in het mbo of een andere vervolgopleiding;

Bijlage 241620.png

Tabel VIII-3:

Beschrijving van de wijze waarop het jongerenloket is vormgegeven.

Bijlage 241621.png

Tabel VIII-4:

Beschrijving van de resultaten die in het schooljaar 2005–2006 zijn behaald met het jongerenloket in de regio.

Bijlage 241622.png

Tabel VIII-5:

Beschrijving van de inzet van de extra middelen 2006 indien niet ingezet voor het preventieproject vmbo-mbo en/of jongerenloket.

Bijlage 241623.png
Naar boven