Beoordelingskader Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 03-07-2002 t/m 31-12-2006

Beoordelingskader Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 10, derde lid, van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 De toepassing van het criterium, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw, geschiedt met inachtneming van bijlage I bij dit besluit.

  • 2 De toepassing van het criterium, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw, geschiedt met inachtneming van bijlage II bij dit besluit.

  • 3 De toepassing van het criterium, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel c, van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw, geschiedt met inachtneming van bijlage III bij dit besluit.

  • 4 De toepassing van het criterium, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d en onderdeel e, van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw, geschiedt met inachtneming van bijlage IV bij dit besluit.

  • 5 De toepassing van het criterium, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel f, van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw, geschiedt met inachtneming van bijlage V bij dit besluit.

  • 6 De toepassing van het criterium, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel g, van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw, geschiedt met inachtneming van bijlage VI bij dit besluit.

  • 7 De toepassing van het criterium, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel h, van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw, geschiedt met inachtneming van bijlage VII bij dit besluit.

  • 8 De toepassing van het criterium, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel i, van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw, geschiedt met inachtneming van bijlage VIII bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

In de in artikel 1, eerste, tweede en derde lid, bedoelde gevallen wordt de uitkomst van de weging, zoals deze voortvloeit uit de in deze leden bedoelde bijlagen, vermenigvuldigd met een waarderingsfactor. De waarderingsfactoren worden toegepast op de wijze als bedoeld in bijlage IX.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Beoordelingskader Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2002.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen I tot en met IX die ter inzage worden gelegd bij de Dienst Landelijk Gebied.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina