Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren divisie Vervoer Inspectie Verkeer en Waterstaat 2002

[Regeling vervallen per 19-07-2006.]
Geldend van 17-04-2005 t/m 18-07-2006

Besluit houdende aanwijzing van toezichthoudende en opsporingsambtenaren van de divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Justitie;

Gelet op artikel 43, onderdeel c, van de Wet goederenvervoer over de weg, artikel 3, eerste lid, van het besluit van 7 april 1995 houdende aanwijzing van ambtenaren belast met opsporing als bedoeld in artikel 159, onderdeel c, van de Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 247), artikel 60, eerste lid, onderdeel c, van de Wet vervoer binnenvaart, artikel 7, onderdeel c, van de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, artikel 11, eerste lid, van de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, artikel 87, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000, en artikel 34, eerste lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-07-2006]

De ambtenaren van de divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat die zijn belast met toezicht en opsporing worden aangewezen als de ambtenaren van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bedoeld in:

Artikel 2

[Vervallen per 19-07-2006]

Het Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Rijksverkeersinspectie 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 19-07-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren divisie Vervoer Inspectie Verkeer en Waterstaat 2002.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina