Besluit Faunafonds

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2016

Besluit van 25 juni 2002, houdende voorzieningen met betrekking tot het Faunafonds (Besluit Faunafonds)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 11 januari 2002, nr. TRCJZ/2002/135, Directie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 83, eerste lid, onderdeel a, 95 en 96, tweede lid, van de Flora- en faunawet;

De Raad van State gehoord (advies van 18 maart 2002, nr. W11.02.0023/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 juni 2002, no. TRCJZ/2002/4290, Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

De ingevolge artikel 94, eerste lid, van de wet te heffen bijdrage voor de afgifte van een jachtakte ten behoeve van het Faunafonds wordt door tussenkomst van de korpschef aan Onze Minister voldaan.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

De bijdragen, bedoeld in artikel 3, worden met inachtneming van door of vanwege Onze Minister te geven aanwijzingen maandelijks verantwoord door storting of overschrijving op de concernrekening van de directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2017]

De bijdragen, bedoeld in artikel 3, alsmede de bijdragen die Onze Minister ten behoeve van het Faunafonds ontvangt voor de afgifte van een valkeniersakte of kooikersakte, worden maandelijks ter beschikking gesteld aan het Faunafonds.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2017]

De door gedeputeerde staten van de provincies jaarlijks aan het Faunafonds te verlenen bijdrage is gelijk aan de totale uitgaven van het Faunafonds met betrekking tot de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 83, eerste en tweede lid, van de wet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 juni 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G. H. Faber

Uitgegeven de achtentwintigste juni 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina