Vaststelling aanvraagformulieren Besluit erkenning tussenpersonen, mestverwerkers en exporteurs Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 28-06-2002 t/m 31-12-2005

Vaststelling aanvraagformulieren Besluit erkenning tussenpersonen, mestverwerkers en exporteurs Meststoffenwet

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 59, eerste en derde lid, van de Meststoffenwet, de artikelen 10, 16, tweede lid, 23 eerste en tweede lid, en 24, eerste lid, van het Besluit erkenning tussenpersonen, mestverwerkers en exporteurs Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

's-Gravenhage, 25 juni 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina