Beleidsvoornemens Conflicthaarden 2002

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-08-2002 t/m 31-12-2005

Besluit houdende beleidsvoornemens van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (conflicthaarden)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.10, onder a, 2.9.1 en 2.9.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Stcrt. 1998, 249);

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van hoofdstuk II, afdeling 9 (noodhulp, conflictbeheersing) van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit het als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidskader. Het beleidskader heeft betrekking op de subsidiëring van activiteiten ten behoeve van Afghanistan, Angola, Burundi, Democratische Republiek Congo, Irak, de Molukken, Soedan, Somalië, West-Afrika/Sierra Leone, en op activiteiten gericht op of ter bevordering van ontmijning.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage bij dit besluit zal op het internet worden geplaatst (www.minbuza.nl) en ter inzage worden gelegd op de bibliotheek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,

directeur-generaal Internationale Samenwerking

,

R. Keller

Terug naar begin van de pagina