Regeling normen televisiesignalen

[Regeling vervallen per 19-05-2004.]
Geldend van 27-06-2002 t/m 18-05-2004

Regeling houdende regels inzake het gebruik van normen voor het uitzenden van televisiesignalen

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op richtlijn nr. 95/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 24 oktober 1995 inzake het gebruik van normen voor het uitzenden van televisiesignalen (PbEG L 281) en de artikelen 8.4a en10.1a van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-05-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. televisieprogramma:

televisieprogramma als bedoeld in artikel 1, onder h, van de Mediawet;

b. breedbeeld televisieprogramma:

televisieprogramma geproduceerd en uitgegeven voor uitzending in een aspectverhouding van 16:9 en met een verticale resolutie van 625 beeldlijnen;

c. D2-MAC:

ETSI-norm ETS 300 250;

d. PAL:

ETSI-norm 300 732;

e. SECAM:

ETSI-norm 300 732;

f. HD-MAC:

ETSI-norm ETS 300 352;

g. HDTV-uitzending:

hoge-definitietelevisie-uitzending;

h. transmissiesysteem:

systeem voor het genereren van programmasignalen en het aanpassen aan de transmissiemedia;

i. ETSI:

Europees Instituut voor telecommunicatienormen;

j. CENELEC:

Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie;

k. televisietoestel:

apparaat bestemd voor de ontvangst en de weergave van televisiesignalen;

l. decoder:

apparaat bestemd voor het ontsleutelen van versleutelde analoge of digitale televisiesignalen.

Artikel 2

[Vervallen per 19-05-2004]

De aanbieder van een omroepnetwerk of omroepzendernetwerk of de houder van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte zendt een televisieprogramma door middel van een omroepnetwerk of een omroepzendernetwerk uit:

  • a. in 16:9 D2-MAC of in een 16:9 systeem dat volledig compatibel is met PAL of SECAM, indien het een niet volledig digitale uitzending van een breedbeeld televisieprogramma betreft;

  • b. in HD-MAC, indien het een niet volledig digitale HDTV-uitzending betreft;

  • c. met een transmissiesysteem dat door ETSI of CENELEC genormaliseerd is, indien het een volledig digitale uitzending betreft.

Artikel 3

[Vervallen per 19-05-2004]

De aanbieder van een omroepnetwerk of omroepzendernetwerk, zorgt ervoor dat het netwerk, indien dit volledig digitaal is, zodanig is ingericht dat het in staat is een breedbeeld televisieprogramma uit te zenden.

Artikel 4

[Vervallen per 19-05-2004]

De aanbieder van een omroepnetwerk, die een breedbeeld televisieprogramma ontvangt en met het gebruik van dat omroepnetwerk opnieuw distribueert, zendt het televisieprogramma in ieder geval door in een aspectverhouding van 16:9.

Artikel 5

[Vervallen per 19-05-2004]

Een televisietoestel met een integraal beeldscherm waarvan de zichtbare diagonaal groter is dan 42 centimeter, dat te koop of te huur wordt aangeboden, is voorzien van tenminste één door ETSI of CENELEC genormaliseerde aansluitbus met open interface geschikt voor de aansluiting van decoders, digitale ontvangers of andere daarvoor bestemde apparaten.

Artikel 6

[Vervallen per 19-05-2004]

Een televisietoestel waarin een digitale decoder is ingebouwd, is voorzien van tenminste één door ETSI of CENELEC genormaliseerde aansluitbus met het oog op voorwaardelijke toegang tot een digitaal uitgezonden televisieprogramma en voor aansluiting van andere elementen van een digitaal televisiesysteem op de digitale decoder.

Artikel 7

[Vervallen per 19-05-2004]

Een decoder voor digitale televisiesignalen die bestemd is voor eindgebruikers en die te koop of te huur wordt aangeboden of anderszins ter beschikking wordt gesteld, kan:

  • a. versleutelde digitale televisiesignalen ontdoen van de versleuteling volgens het gemeenschappelijk Europees versleutelalgoritme als beheerd door ETSI, en

  • b. uitgezonden niet-versleutelde digitale televisiesignalen weergeven.

Artikel 8

[Vervallen per 19-05-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 19-05-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normen televisiesignalen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina