Besluit rijkssubsidiëring grootschalige restauraties 2002

[Regeling vervallen per 01-07-2016.]
Geldend van 02-10-2002 t/m 30-06-2016

Besluit van 19 juni 2002, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van subsidie in 2002 ten behoeve van uitzonderlijk omvangrijke restauraties van beschermde monumenten (Besluit rijkssubsidiëring grootschalige restauraties 2002)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dr. F. van der Ploeg, van 26 februari 2002, nr. WJZ/2002/7072 (8126), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 34, van de Monumentenwet 1988;

De Raad van State gehoord (advies van 1 mei 2002, no. W05.02.0099/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dr. F. van der Ploeg, van 14 juni 2002, nr. WJZ/2002/20469 (8126), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. eigenaar: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op een beschermd monument;

 • b. restauratie: werkzaamheden aan een beschermd monument, het normale onderhoud te boven gaand, die voor het herstel van het beschermde monument noodzakelijk zijn;

 • c. subsidiabele restauratiekosten: kosten als bedoeld in artikel 16 van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2016]

 • 1 Onze minister kan aan de eigenaar van een beschermd monument dat is opgenomen in de bijlage bij dit besluit subsidie verstrekken in de subsidiabele restauratiekosten van dat monument, indien die kosten na toepassing van artikel 17 van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 en na te zijn verminderd met voor de restauratie van dat monument reeds verleende subsidies:

  • a. meer bedragen dan € 1 361 340; dan wel

  • b. minder bedragen dan € 1 361 340, maar meer bedragen dan € 453 780 en bovendien meer bedragen dan zes maal het budget, bedoeld in artikel 5, eerste of tweede lid, van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997, zoals dat in 1999 ten behoeve van de categorie monumenten waartoe het monument in dat jaar behoorde, voor het jaar 2005 door Onze minister is vastgesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2016]

Het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 is van toepassing met uitzondering van de artikelen 1, 2, 4 tot en met 13, 15, eerste lid, tweede volzin, vierde lid, tweede volzin, en zesde lid, 18, 21 en 38 tot en met 49.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2016]

Onverminderd artikel 3 van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 wordt subsidie in ieder geval niet verstrekt, indien:

 • a. de financiering van het gedeelte van de kosten van de voorgenomen restauratie, dat niet door subsidie wordt gedekt, naar het oordeel van Onze minister onvoldoende is gewaarborgd; of

 • b. het huidige of het beoogde gebruik van het te restaureren monument naar het oordeel van Onze minister een belemmering vormt voor de instandhouding van het monument; of

 • c. de voorgenomen restauratie niet kan worden beëindigd vóór 1 januari 2005.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2016]

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt vóór 15 oktober 2002 ingediend en wordt vóór 15 november 2002 naar Onze minister doorgezonden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2016]

 • 1 Het subsidieplafond is € 29 600 000, tenzij Onze minister vóór 1 januari 2003 een hoger subsidieplafond vaststelt.

 • 2 Vóór 1 januari 2003 voorziet Onze minister in een gelijktijdige beslissing op de ingediende aanvragen.

 • 3 Bij de beslissing, bedoeld in het tweede lid, houdt Onze minister rekening met:

  • a. de mate waarin het monument stedenbouwkundige of landschappelijke waarde heeft;

  • b. de mate waarin het monument een publieksfunctie heeft of toeristen aantrekt; en

  • c. de mate waarin de restauratie leidt tot investeringen, zowel in het monument zelf als in de omgeving daarvan vanwege de waarde van het monument.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2016]

Onverminderd artikel 19, eerste lid, van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997, vermeldt Onze minister in de beschikking tot subsidieverlening tevens het jaar waarin de verleende subsidie kan worden betaald.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2016]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit rijkssubsidiëring grootschalige restauraties 2002.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 juni 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg

Uitgegeven de tweede juli 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Bijlage bij Besluit rijkssubsidiëring grootschalige restauraties 2002

[Vervallen per 01-07-2016]

Gegevens object

Gemeente

1.

Broederenkerk

Zutphen

Broederenkerkplein 2

 

Zutphen

 

2.

R.K. Kerk H. Hart van Jesus

De Ronde Venen

 

Kerklaan 4

 
 

Vinkeveen

 

3.

Grote of St. Laurenskerk

Alkmaar

 

Koorstraat 2

 
 

Alkmaar

 

4.

R.K. Parochie O.L.Vrouwe Rozenkrans

Amsterdam

 

Jacob Obrechtstraat 30

 
 

Amsterdam

 

5.

R.K. Sint Vituskerk

Hilversum

 

Emmastraat 5–7

 
 

Hilversum

 

6.

Hoofdtoren

Hoorn

 

Hoofd 1

 
 

Hoorn

 

7.

Heilige Jacobus de Meerdere

's-Gravenhage

 

Parkstraat 65A

 
 

's-Gravenhage

 

8.

Maria van Jessekerk

Delft

 

Burgwal 20

 
 

Delft

 

9.

Hooglandsekerk

Leiden

 

Hooglandsekerkgracht 50–52

 
 

Leiden

 

10.

R.K. Kerk H. Jacobus de Meerdere

Schiedam

 

Kerkweg 53

 
 

Schiedam

 

11.

St. Jacobsgasthuis

Schiedam

 

Hoogstraat 112

 
 

Schiedam

 

12.

Stadhuis

Schiedam

 

Grote Markt 1

 
 

Schiedam

 

13.

Huize Der Boede

Veere

 

Vlissingsestraat 19

 
 

Koudekerke

 

14.

Kasteel Westhove

Veere

 

Duinvlietweg 2 t/m 8

 
 

Oostkapelle

 

15.

Kasteel Heeswijk

Bernheze

 

Kasteel 4

 
 

Heeswijk-Dinther

 

16.

R.K. Kerk H. Gregorius (St. Joriskerk)

Eindhoven

 

Sint Jorislaan 53

 
 

Eindhoven

 

17.

Kademuren c.a. te

Leeuwarden

 

Leeuwarden

 

18.

Kasteel Amerongen

Amerongen

 

Drostestraat 20

 
 

3958 BK Amerongen

 

19.

Kasteel De Haar

Utrecht

 

Kasteellaan 1

 
 

3455 RR Haarzuilens

 

20.

Wilibrorduskerk

Utrecht

 

Minrebroederstraat 21

 
 

3512 GS Utrecht

 

21.

Beurs van Berlage

Amsterdam

 

Beursplein 1–3/Damrak 213–387

 
 

1012 ZJ Amsterdam

 

22.

Pieterskerk

Leiden

 

Pieterskerkhof 1A

 
 

2311 SL Leiden

 

23.

Verdedigingswerken te

Gorinchem

 

Gorinchem

 

24.

Basiliek St. Jan

's-Hertogenbosch

 

Torenstraat

 
 

5211 KK 's-Hertogenbosch

 

25.

Verdedigingswerken te

's-Hertogenbosch

 

's-Hertogenbosch

 

26.

R.K.-kerk

Steenderen

 

Wichmondseweg 17

 
 

7223 LH Baak

 

27.

Vredespaleis

's-Gravenhage

 

Carnegieplein 2

 
 

2517 KJ 's-Gravenhage

 
Terug naar begin van de pagina