Besluit PDV gebruik quality control beeldmerk 2002

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 29-03-2003 t/m 31-12-2014

Besluit PDV gebruik quality control beeldmerk 2002

Het bestuur van het Productschap Diervoeder heeft,

gehoord het College van deskundigen, op 19 juni 2002 het volgende besluit vastgesteld.

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit verstaat onder:

productschap

:

Productschap Diervoeder;

reglement

:

het als bijlage bij dit besluit opgenomen reglement op het gebruik van het QC-beeldmerk;

verificatie-instelling

:

een onafhankelijke instelling die voldoet aan de voorwaarden gesteld door het productschap en die door het productschap is geaccepteerd voor het verrichten van verificatie-audits bij buitenlandse leveranciers van voedermiddelen op het voldoen aan de Standard Quality Control of Feed Materials for Animal Feed van het productschap;

goedgekeurde leverancier

:

een buitenlandse leverancier van voedermiddelen waarvan een verificatie- instelling heeft vastgesteld dat het toegepaste kwaliteitssysteem voldoet aan de Standard Quality Control of Feed Materials for Animal Feed van het productschap;

QC-beeldmerk

:

het collectieve beeldmerk Quality Control als opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Iedere goedgekeurde leverancier heeft het recht om het QC-beeldmerk te gebruiken overeenkomstig het in het reglement opgenomen model.

 • 2 Op het gebruik van het QC-beeldmerk zijn de nadere voorschriften van het reglement van toepassing.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking daags na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PDV gebruik Quality Control beeldmerk 2002.

Den Haag, 19 juni 2002

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

J. den Hartog

secretaris

Het besluit is op 18 december 2002 ingevolge artikel 8, eerste lid, van de richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217), voorgelegd aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Tevens is het besluit op 18 december 2002 ingevolge artikel 2, negende lid van de op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen (Trb. 1994, 235).

Bijlage Reglement op het gebruik en toezicht van het Quality Control beeldmerk

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1. productschap

:

Productschap Diervoeder;

2. secretaris

:

secretaris van het productschap;

3. verificatie-instelling

:

een onafhankelijke instelling die voldoet aan de voorwaarden gesteld door het productschap en die door het productschap is geaccepteerd voor het verrichten van verificatie-audits bij buitenlandse leveranciers van voedermiddelen op het voldoen aan de Standard Quality Control of Feed Materials for Animal Feed van het productschap;

4. goedgekeurde leverancier

:

een buitenlandse leverancier van voedermiddelen waarvan een verificatie-instelling heeft vastgesteld dat het toegepaste kwaliteitssysteem voldoet aan de Standard Quality Control of Feed Materials for Animal Feed van het productschap;

5. QC-beeldmerk

:

het collectieve beeldmerk Quality Control als opgenomen in dit reglement.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Iedere goedgekeurde leverancier is gerechtigd tot het gebruik van het QC-beeldmerk:

 • a. op of bij de bedrijfseenheid waarvoor de goedkeuring is verleend;

 • b. op of bij de producten afkomstig van de onder a. bedoelde bedrijfseenheid;

 • c. op bescheiden afgegeven door de onder a. bedoelde bedrijfseenheid;

indien en voor zover het producten betreft die onder de QC-standaard zijn geproduceerd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Iedere gebruiker van het QC-beeldmerk is verplicht iedere inbreuk die hem ter kennis komt, mede te delen aan de verificatie-instelling of het productschap.

 • 2 Iedere gebruiker van het QC-beeldmerk dan wel de verificatie-instelling is desgevraagd bevoegd tezamen met het productschap een vordering in te stellen tegen ieder, die zonder daartoe gerechtigd te zijn, gebruik maakt van het QC-beeldmerk of van een daarmee overeenstemmend teken, dan wel in een zodanig geding tussen het productschap dan wel de verificatie-instelling en de inbreukmaker zich te voegen of tussen te komen.

 • 3 Indien het productschap alleen optreedt kan zij - doch is zij niet verplicht - het bijzondere belang van de gebruikers laten gelden en in haar eis tot schadevergoeding opnemen de bijzondere schade die een of meer van deze gebruikers heeft c.q. hebben geleden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Indien wordt geconstateerd dat een gebruiker van het QC-beeldmerk niet voldoet aan dit reglement, is de secretaris, namens het bestuur, ten aanzien van hem bevoegd één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

 • a. waarschuwing

 • b. indien van toepassing de goedgekeurde leverancier van de openbare lijst afhalen en de verificatie-instelling verzoeken de verklaring van goedkeuring laten intrekken en daarmee ontzegging van de bevoegdheid om, te rekenen vanaf een in de beslissing te vermelden tijdstip, het QC-beeldmerk te gebruiken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De goedgekeurde leverancier is niet meer aan dit reglement gebonden met betrekking tot het QC-beeldmerk, zodra het desbetreffende merk is vervallen, nietig verklaard, of doorgehaald.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, blijft de goedgekeurde leverancier onderworpen aan de sancties, als bedoeld in artikel 4, ter zake van overtredingen, die hebben plaatsgevonden ten tijde dat het QC-beeldmerk nog ingeschreven was.

Bijlage bij Reglement

[Vervallen per 01-01-2015]

Afbeelding van het QC-beeldmerk

Bijlage 134943.png
Terug naar begin van de pagina