Algemene wet inzake rijksbelastingen, bekendmaking sofi-nummer

[Regeling vervallen per 09-07-2010.]
Geldend van 19-06-2002 t/m 08-07-2010

Algemene wet inzake rijksbelastingen, bekendmaking sofi-nummer

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

1. Inleiding

[Vervallen per 09-07-2010]

Sinds 1 januari 2001 zijn banken en levensverzekeringsmaatschappijen verplicht het sofi-nummer te administreren. Dit houdt in dat als iemand een bank- of girorekening wil openen naast een identiteitsbewijs ook een sofi-nummer moet worden overgelegd. Kinderen onder de twaalf jaar hebben een sofi-nummer als ze in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven. Tot voor kort werd dit nummer pas aan hen bekend gemaakt in het jaar van hun twaalfde verjaardag. Inmiddels is een persoonsgebonden nummer in het onderwijs ingevoerd. Dit persoonsgebonden nummer is identiek aan het sofi-nummer. In verband met de invoering van dit onderwijsnummer vindt een inhaalslag plaats met het bekendmaken van het sofi-nummer aan kinderen onder de twaalf jaar. In 2002 vindt een inhaalslag plaats voor kinderen van 11 jaar en ouder. Naar verwachting zal in 2005 de gehele inhaalslag zijn afgerond.

2. Opvragen van een sofi-nummer

[Vervallen per 09-07-2010]

In het geval de bank bij het openen van een rekening ten name van een minderjarig kind, vraagt het desbetreffende sofi-nummer te overleggen, kan dit worden opgevraagd bij de Belastingdienst. Op grond van artikel 47b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is een ieder die de inspecteur verzoekt een sofi-nummer aan hem bekend te maken, verplicht ter vaststelling van zijn identiteit een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage te verstrekken aan de inspecteur, die de aard en het nummer van dat document in de administratie opneemt.

3. Tijdelijke maatregel

[Vervallen per 09-07-2010]

Gelet op het vorenstaande heb ik aanleiding gevonden een tijdelijke maatregel te treffen voor verzoeken om het bekend maken van het sofi-nummer van bepaalde minderjarige kinderen. Ik keur goed dat een dergelijk verzoek schriftelijk bij de Belastingdienst kan worden ingediend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

  • a. Het betreft het bekendmaken van een sofi-nummer van een eigen (pleeg)kind van 11 jaar of jonger.

  • b. Het desbetreffende sofi-nummer is reeds bij de geboorte van het kind toegekend.

  • c. Bij het verzoek dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs te worden gevoegd. In het geval het desbetreffende kind niet over een eigen identificatiebewijs beschikt, kan de identiteit worden aangetoond door een kopie van de vermelding in het paspoort van één van de ouders of een ander bewijsstuk.

  • d. Het sofi-nummer wordt uitsluitend bekend gemaakt aan het bij de Belastingdienst bekende woonadres volgens gemeente.

Terug naar begin van de pagina