Mandaatverlening Senter Subsidieprogramma CO2-reductie personenvervoer

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-07-2008 t/m 31-12-2008

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende mandaatverlening aan de algemeen directeur van Senter voor het nemen van besluiten ter uitvoering van het Subsidieprogramma CO-reductie personenvervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer;

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van Senter van 30 mei 2002;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om besluiten te nemen ter uitvoering van het Subsidieprogramma CO2-reductie personenvervoer.

 • 2 De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

 • 3 Aan de algemeen directeur van SenterNovem en aan de onder hem ressorterende functionarissen wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat besluiten op bezwaarschriften te nemen in het kader van het Subsidieprogramma CO2-reductie personenvervoer, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

 • 2 De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid bedoelde mandaat ondermandaat verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door deze functionaris in ondermandaat is genomen.

 • 3 Aan de algemeen directeur van SenterNovem en aan de onder hem ressorterende functionarissen wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2a

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens machtiging verleend om verweer te voeren in beroepszaken.

 • 2 De algemeen directeur van SenterNovem kan de in het eerste lid verleende machtiging verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De directeur-generaal Mobiliteit van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat kan de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.

 • 2 De directeur-generaal Mobiliteit van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft de gemandateerde in elk geval instructies ter zake van de beoordeling van de subsidie-aanvragen die op grond van het in artikel 1 genoemde subsidieprogramma bij de gemandateerde zijn ingediend.

 • 3 De gemandateerde oefent zijn bevoegdheden uit met inachtneming van de in het eerste en het tweede lid bedoelde instructies.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

In elk op grond van deze mandaatverlening genomen besluit wordt tot uitdrukking gebracht dat dit namens de Minister van Verkeer en Waterstaat is genomen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In elk op grond van deze mandaatverlening genomen besluit in eerste aanleg wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt is, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift bij de Minister van Verkeer en Waterstaat, per adres SenterNovem.

 • 2 In elke beslissing op bezwaar wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op bezwaar bekend gemaakt is, beroep kunnen instellen door indiening van een beroepschrift bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank die op grond van artikel 8:7, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht ter zake bevoegd is.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina