Regeling overleg en afstemming tussen samenwerkingsverbanden VO en Regionale Expertisecentra in oprichting

[Regeling vervallen per 31-07-2003.]
Geldend van 03-08-2002 t/m 30-07-2003

Regeling aanvullende bekostiging voor overleg en afstemming tussen samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs en regionale expertisecentra in oprichting

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op: Artikel 85a, eerste lid, en artikel 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-07-2003]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. samenwerkingsverband VO:

een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 10h, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

b. Regionaal Expertisecentrum in oprichting:

de rechtspersoon die is ingesteld door de scholen in een geografisch afgebakend gebied en die als Regionaal Expertisecentrum in oprichting op basis van de vierde faciliteringsregeling Regionale Expertisecentra in oprichting 2001/2002 subsidie heeft ontvangen;

c. school:

een school voor voortgezet onderwijs of een agrarisch opleidingscentrum voor zover het vbo betreft.

Artikel 2. Doel van de aanvullende bekostiging

[Vervallen per 31-07-2003]

De regeling heeft tot doel om het overleg tussen de samenwerkingsverbanden VO en de Regionale Expertisecentra in oprichting te bevorderen om vervolgens tot regionale afstemming te komen over de werkwijze bij de invoering van leerlinggebonden financiering. Hiertoe ontvangt elk samenwerkingsverband VO een aanvullende bekostiging voor het schooljaar 2002-2003.

Artikel 3. De hoogte en de betaling van de aanvullende bekosti-ging

[Vervallen per 31-07-2003]

  • 1 De aanvullende bekostiging omvat een vast bedrag per samenwerkingsverband en bedraagt 50.000,- euro. Dit bedrag wordt verstrekt aan de school die door de bevoegde gezagsorganen van de scholen van een samenwerkingsverband VO is aangewezen als school op grond van artikel 13, derde lid, van de Regeling regionale verwijzingscommissies en zorgbudget voortgezet onderwijs 2002-2003.

  • 2 In september 2002 ontvangt de school, bedoeld in eerste lid, de beschikking en wordt tevens het gehele bedrag betaalbaar gesteld.

  • 3 Voor de aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, dient geen aanvraag ingediend te worden. De vergoeding wordt ambtshalve toegekend.

Artikel 4. Verantwoording

[Vervallen per 31-07-2003]

  • 1 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan het in deze regeling omschreven doel. Verrekening van eventueel niet-bestede middelen of voorschotten vindt niet plaats.

  • 2 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze aanvullende bekostiging.

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 31-07-2003]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal melding worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-07-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 juli 2003.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 31-07-2003]

De regeling wordt aangehaald als: Regeling overleg en afstemming tussen samenwerkingsverbanden VO en Regionale Expertisecentra in oprichting

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina