Besluit vaststelling aanvraagperiode in het kader van de Regeling stimulering biologische productiemethode

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 20-06-2002 t/m 23-01-2004

Besluit vaststelling aanvraagperiode in het kader van de Regeling stimulering biologische productiemethode

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 4a, onderdeel g, artikel 10, zevende lid, artikel 10a, eerste en derde lid, artikel 14, eerste en tweede lid, alsmede artikel 14a, eerste, tweede, derde lid, aanhef en onderdeel i, en vierde lid van de Regeling stimulering biologische productiemethode;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 3 Voor deze aanvraagperiode wordt het subsidieplafond vastgesteld op € 4.537.802,10.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

De subsidie bedraagt voor gewassen die op het tijdstip van indienen van de aanvraag nog niet als biologische producten kunnen worden afgezet, met uitzondering van veevoedergewassen:

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 2 De verdeling van het beschikbare bedrag vindt plaats op grond van de volgende rangorde:

  • a) aanvragen van bedrijven waarvan geen enkel product als biologisch product kan worden afgezet, en die gaan beginnen of begonnen zijn met de omschakeling naar de biologische productiemethode van één of meer productierichtingen;

  • b) aanvragen die betrekking hebben op de uitbreiding van het volgens de biologische productiemethode geteelde areaal door:

   • het omschakelen van één of meerdere productierichtingen naast een bestaande biologische productierichting, waarbij de van de eerstgenoemde productierichtingen afkomstige producten, in tegenstelling tot laatstgenoemde productierichting, nog niet als biologische producten kunnen worden afgezet, onderscheidenlijk

   • de verwerving van grond ten behoeve van een productierichting waarin de biologische productiemethode reeds wordt toegepast, en waarbij de gewassen afkomstig van de verworven grond op het moment van aanvraag niet als biologische producten kunnen worden afgezet;

    en die slechts betrekking hebben op de nieuw om te schakelen productierichting of verworven grond;

  • c) alle overige aanvragen.

 • 3 Aanvragen bestaande uit twee of meer categorieën als bedoeld in het tweede lid, worden bij de verdeling van het beschikbare bedrag, voor elke categorie als een aparte aanvraag behandeld.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina