Regeling preventieve ambulante begeleiding (v)so-zmok, (v)so-lz en pi schooljaar 2002-2003

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 29-06-2002 t/m 30-12-2004

Regeling van 14 juni 2002 houdende regeling preventieve ambulante begeleiding voor (voortgezet) speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK), langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap (LZ) en scholen verbonden aan pedologische instituten (PI) voor het schooljaar 2002 - 2003

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel 117, derde lid van de Wet op de expertisecentra;

Besluit

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 31-12-2004]

a. preventieve ambulante begeleiding:

begeleiding ten behoeve van leerlingen, die zijn geplaatst op een basisschool of leerlingen die zijn geplaatst op een school voor voortgezet onderwijs en die naar het oordeel van het bevoegd gezag van de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs zonder die begeleiding zouden zijn aangewezen op het speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs.

b. scholen:

scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen, aan langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap en aan kinderen ingeschreven bij scholen verbonden aan pedologische instituten.

Artikel 2. Toekenning

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Aan scholen bedoeld in artikel 1 worden formatierekeneenheden toegekend ten behoeve van het verzorgen van preventieve ambulante begeleiding in het schooljaar 2002/ 2003.

  • 2 Het aantal formatierekeneenheden bedraagt voor de scholen 0,252 fre per ingeschreven leerling.

Artikel 3. Vaststelling

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor de vaststelling van de omvang van de in artikel 2 genoemde formatie wordt uitgegaan van het aantal leerlingen op 1 oktober 2001 dan wel op 16 januari 2002 ingeval op die datum de formatie van de school wordt herberekend in verband met een aanzienlijke tussentijdse toename van het aantal leerlingen als bedoeld in artikel 9 van het Formatiebesluit WEC. Het totale aantal formatierekeneenheden dat is berekend wordt per school rekenkundig afgerond op een geheel getal.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal melding worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling bekend is gemaakt.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling preventieve ambulante begeleiding (v)so-zmok, (v)so-lz en pi schooljaar 2002-2003.

Terug naar begin van de pagina