Rijkswet tot wijziging Rijkswet bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet enz.

Geldend van 01-05-2003 t/m heden

Rijkswet van 13 juni 2002 tot wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de wettelijke regeling ten aanzien van de uitoefening van het beroep van octrooigemachtigde opnieuw vorm te geven en te plaatsen in de Rijksoctrooiwet 1995;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IV

  • 1 De behandeling van een tegen een octrooigemachtigde gerezen bedenking die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet nog niet tot een beslissing van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 18 van het Octrooigemachtigdenreglement, heeft geleid, geschiedt vanaf dat tijdstip door de raad van toezicht overeenkomstig het bij of krachtens de artikelen 23n tot en met 23x bepaalde.

  • 2 Ten aanzien van de behandeling van een tegen een octrooigemachtigde gerezen bedenking die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet reeds tot een beslissing van de Raad van Toezicht heeft geleid, blijven de artikelen 15 tot en met 19 van het Octrooigemachtigdenreglement van toepassing zoals deze golden op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

Artikel V

Artikel 55 van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals dat gold op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing op vertalingen in het Nederlands van de tekst waarin het Europees Octrooibureau besluit een octrooi te verlenen, indien die vertalingen voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op rechtsgeldige wijze zijn gewaarmerkt door een octrooigemachtigde.

Artikel VI

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 13 juni 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

G. Ybema

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de zestiende juli 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina