Regeling vaststelling bedrag voorbereiding, ontwikkeling en invoering van Integraal personeelsbeleid BVE 2002

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 03-08-2002 t/m 30-12-2004

Regeling vaststelling bedrag voorbereiding, ontwikkeling en invoering integraal personeelsbeleid BVE 2002

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

b. instelling:

een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1, een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8 en een hogeschool als

bedoeld in artikel 12.3.9 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

c. Bve Raad:

de Bve Raad, bedoeld in de Kaderregeling subsidiëring BVE Raad.

Artikel 2. Doel van de regeling

[Vervallen per 31-12-2004]

Het doel van deze regeling is het verstrekken van een aanvullende vergoeding aan instellingen ten behoeve van:

 • a. de voorbereiding op de start van het intensieve traject van ontwikkeling en invoering van integraal personeelsbeleid aan de instelling, bedoeld in artikel 3;

 • b. de ontwikkeling en invoering van integraal personeelsbeleid aan de instelling, bedoeld in de artikelen 4 en 5.

Artikel 3. Aanvullende vergoeding integraal personeelsbeleid

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De aanvullende vergoeding voor de voorbereiding op de start respectievelijk de implementatie van het intensieve traject van ontwikkeling en invoering van het integraal personeelsbeleid aan de instelling, bedraagt een voor de instelling evenredig gedeelte van het voor het jaar 2002 beschikbare budget van € 2.365.036,-.

 • 2 De hoogte van de aanvullende vergoeding wordt berekend:

  • a. voor een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1 van de wet, naar rato van de omvang van de rijksbijdrage berekend op grond van artikel 2.2.2, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB, die de instelling over 2002 ontvangt, vermeerderd met het bedrag voor educatie en inburgering dat de instelling voor 2000 heeft ontvangen op grond van een overeenkomst of overeenkomsten als bedoeld in artikel 2.3.4 van de wet;

  • b. voor een instelling als bedoeld in artikel 12.3.8 respectievelijk 12.3.9 van de wet, naar rato van de omvang van de rijksbijdrage die de instelling over 2002 ontvangt op grond van artikel 2.1.1 respectievelijk artikel 2.2.1 van de Uitvoeringsregeling WEB, waarbij artikel 2.4.1 van het Uitvoeringsbesluit WEB niet wordt toegepast.

Artikel 4. Aanvullende vergoeding integraal personeelsbeleid tweede tranche

[Vervallen per 31-12-2004]

De instellingen die in 2001 op grond van artikel 5 van de Regeling vaststelling bedrag voorbereiding, ontwikkeling en invoering van Integraal personeelsbeleid BVE 2001 een aanvullende vergoeding van ƒ 100.000,- hebben ontvangen, ontvangen in 2002 een aanvullende vergoeding van € 45.378,- ten behoeve van de invoering en ontwikkeling van integraal personeelsbeleid.

Artikel 5. Aanvullende vergoeding integraal personeelsbeleid derde tranche

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor toekenningen van een aanvullende vergoeding ten behoeve van de ontwikkeling en invoering van integraal personeelsbeleid aan de instelling is in 2002 een bedrag beschikbaar van € 45.378,- per instelling.

 • 2 De instellingen die in 2002 voor de eerste maal aanspraak maken op een aanvullende vergoeding als bedoeld in het eerste lid, zijn de instellingen die staan vermeld in de brieven van 28 maart 2002 en 17 april 2002 van de Bve Raad inzake de derde tranche van de Voordracht bve-instellingen voor toekenning financië- le middelen voor integraal personeelsbeleid.

Artikel 6. Betaling

[Vervallen per 31-12-2004]

Betaling van de aanvullende vergoeding vindt plaats in de maand september 2002.

Artikel 7. Besteding en verantwoording

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De aanvullende vergoeding wordt verstrekt als tegemoetkoming in de kosten die zijn verbonden aan het in deze regeling omschreven doel. De aanvullende vergoeding wordt in ieder geval besteed ten dienste van de primaire taak van de instelling.

 • 2 Verrekening van eventuele niet bestede gelden of overschotten vindt niet plaats.

 • 3 De toegewezen middelen worden overeenkomstig de OCenW-Richtlijnen Jaarverslaggeving in de jaarreke-

ning verantwoord. De lasten worden verantwoord binnen de daartoe bestemde posten in de jaarrekening.

Artikel 8. Voortgangsrapportage

[Vervallen per 31-12-2004]

De instelling werkt mee aan een door de Bve Raad op te stellen halfjaarlijkse voortgangsrapportage over de stand van zaken van de voorbereiding, ontwikkeling en invoering van integraal personeelsbeleid aan de instelling.

Artikel 9. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na dagtekening van Uitleg OCenW-Regelingen waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedrag voorbereiding, ontwikkeling en invoering van Integraal personeelsbeleid BVE 2002.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Drs. L. M. L. H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina