Regeling voortzetting experimenten individuele leerrekening

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 29-06-2002 t/m 30-12-2004

Regeling voortzetting experimenten individuele leerrekening

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met de minister van sociale zaken en werkgelegenheid,

Gelet op: artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies (WOOS);

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

b. subsidieontvanger:

de rechtspersoon die in 2001 projectsubsidie heeft ontvangen op grond van de Regeling experimenten individuele leerrekening;

c. CINOP:

het Centrum voor innovatie van opleidingen te ’s- Hertogenbosch;

d. individuele leerrekening:

een spaarrekening voor werkenden en werkzoekenden, die uitsluitend ingezet kan worden voor scholing;

e. werkzoekende:

een persoon die als werkloze werkzoekende staat ingeschreven bij de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, en door die organisatie op grond van de administratieve indeling, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van voornoemde wet is ingedeeld in fase 1, 2 of 3 als bedoeld in artikel 2.1, onderdelen a, b en c, van de Regeling SUWI, alsmede een persoon die arbeid verricht als bedoeld in artikel 4 van de Wet inschakeling werkzoekenden, de artikelen 2 en 7 van de Wet sociale werkvoorziening of artikel 6 van het Besluit in- en doorstroombanen.

Artikel 2. Doelstelling van de regeling

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De regeling heeft ten doel subsidieontvangers in staat te stellen tot verlenging van de experimenten ten behoeve waarvan in 2001 subsidie is ontvangen op grond van de Regeling experimenten individuele leerrekening, met het oog op het openen van extra leerrekeningen voor werkenden en werkzoekenden, alsmede voor het beheer en het instandhouden van bestaande leerrekeningen.

 • 2 De minister verstrekt daartoe in 2002 op aanvraag aan subsidieontvangers projectsubsidie.

Artikel 3. Subsidieplafond

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is een bedrag van maximaal € 1.032.000,- beschikbaar.

Artikel 4. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De subsidieaanvraag wordt ingediend voor 1 augustus 2002 bij het CINOP. Een aanvraag die na 1 augustus 2002 wordt ingediend, wordt afgewezen.

 • 2 De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een projectplan dat de looptijd van het project beslaat, een begroting en indien van toepassing een samenwerkingsovereenkomst.

 • 3 Het projectplan omvat:

  • a. een duidelijke en concrete beschrijving van de opzet, fasering en uitvoering van het project, waarbij wordt aangegeven hoe de ervaringen uit het eerste experiment zijn verwerkt en wordt aangegeven hoe het daar reeds ontwikkelde draagvlak in stand wordt gehouden en de wijze waarop dit naar andere actoren wordt uitgebreid;

  • b. een duidelijke en concrete beschrijving van de voorgestelde opbrengsten van het project, die betrekking hebben op de instandhouding en verbreding van het draagvlak, op een toepasbaar model voor de invoering van de individuele leerrekening en op het aantal te openen leerrekeningen en de daarmee te volgen scholing;

  • c. het aantal te openen leerrekeningen, een beschrijving van de doelgroep van het project, het type scholing dat met de individuele leerrekening gevolgd kan worden en de vormgeving van de begeleiding van de deelnemer bij onder meer de keuze van het type scholing/scholingsinstituut;

  • d. een beschrijving van de bij het project betrokken partijen;

  • e. de beoogde bijdragen van deelnemers en derden;

  • f. de beschrijving van het beheer van de individuele leerrekeningen, waaronder in ieder geval de te hanteren methodiek en de zeggenschap en de wijze van verantwoording van de deelnemer over de inzet van de leerrekening en de wijze waarop is geregeld dat tegoeden die niet zijn ingezet voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld worden teruggevorderd;

  • g. een beschrijving van de activiteiten ten behoeve van het beheer en de instandhouding van bestaande leerrekeningen en rapportage en evaluatie van de gevolgde scholing in termen van kwaliteit en resultaat, alsmede voor zover van toepassing de wijze waarop het beheer van de leerrekeningen na afloop van het experiment zal worden gecontinueerd.

 • 4 In de begroting wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen de projectkosten, de kosten van de individuele leerrekeningen en de kosten voor beheer en instandhouding van bestaande leerrekeningen.

Artikel 5. Voorwaarden voor het project

[Vervallen per 31-12-2004]

Het project voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a. het project is gericht op de doelstelling, bedoeld in artikel 2;

 • b. de aanvrager beschikt over de vereiste capaciteit om het project succesvol te kunnen uitvoeren;

 • c. de aanvrager werkt bij de uitvoering van het project zoveel mogelijk samen met andere partijen die in de regio of branche relevant zijn op het gebied van scholing en arbeid en streeft cofinanciering na;

 • d. wat betreft werkzoekenden worden in voorkomend geval de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeente en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, zoals genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, betrokken;

 • e. de subsidieaanvrager opent minimaal 115 en maximaal 175 leerrekeningen voor werkenden en werkzoekenden;

 • f. indien meer dan 115 leerrekeningen worden geopend, is in elk geval het aantal leerrekeningen dat meer is dan 115 bestemd voor werkzoekenden;

 • g. de leerrekeningen voor werkenden worden geopend in nieuwe branches of sectoren of, indien het een opleidingsfonds betreft, in nieuwe bedrijven;

 • h. per individuele leerrekening wordt een bedrag van € 450,- ingezet, aangevuld met bijdragen van deelnemers en derden;

 • i. de leerrekening dient aangewend te worden voor individuele scholing;

 • j. het project start uiterlijk 1 september 2002 en is uiterlijk 31 december 2003 afgerond.

Artikel 6. Subsidiebedrag per subsidieontvanger

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De subsidie bedraagt ten hoogste € 750 per nieuw te openen leerrekening, vermeerderd met ten hoogste € 10.000,- voor beheer en instandhouding van bestaande leerrekeningen.

 • 2 Het subsidiebedrag per subsidieontvanger is tenminste € 86.250,- en ten hoogste € 141.250,-.

 • 3 Indien het totaal van de gevraagde subsidiebedragen meer is dan het bedrag, genoemd in artikel 3, worden de gevraagde subsidiebedragen verlaagd naar rato van de hoogte van de gevraagde subsidiebedragen.

Artikel 7. Advies voorafgaand aan subsidieverlening

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De minister beslist over de subsidieverlening mede op basis van het advies van het CINOP.

 • 2 Het CINOP beoordeelt de aanvragen aan de hand van de eisen, gesteld bij deze regeling.

Artikel 8. Informatieplicht

[Vervallen per 31-12-2004]

De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

Artikel 9. Tussentijdse rapportage

[Vervallen per 31-12-2004]

De subsidieontvanger legt voor 1 april 2003 een tussentijdse rapportage over, waarin de stand van zaken van het project wordt uiteengezet.

Artikel 10. Aanvraag tot subsidievaststelling

[Vervallen per 31-12-2004]

De aanvraag tot subsidievaststelling wordt binnen dertien weken na afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend ingediend bij de minister. De aanvraag gaat vergezeld van een financieel verslag en een verslag van activiteiten.

Artikel 11. Financieel verslag en accountantsverklaring

[Vervallen per 31-12-2004]

1. Het financieel verslag wordt opgesteld met gebruikmaking van een door de minister vastgesteld formulier en gaat vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

`2.

De verklaring van de accountant bevat tevens een oordeel over de naleving van de subsidievoorwaarden door de subsidieontvanger.

Artikel 12. Verslag van activiteiten

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het verslag van activiteiten bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verstrekt en van de daarmee bereikte resultaten, in het bijzonder ten aanzien van de ontwikkelde systematiek en van het aantal geopende leerrekeningen en de daarmee gevolgde soort scholing, de organisaties die het leeraanbod hebben verzorgd en de resultaten ten aanzien van de instandhouding van de bestaande leerrekeningen, als-

  mede een evaluatie van het experiment op basis waarvan conclusies getrokken kunnen worden over de geschiktheid van de ontwikkelde systematiek voor bredere invoering van de individuele leerrekening voor werkenden en werkzoekenden. Bij deze evaluatie wordt specifiek aandacht besteed aan de redenen voor deelname, de begeleiding van de deelnemer bij de opzet en de inzet van de individuele leerrekening en de afstemming van de individuele leerrekening met het eventuele reïntegratietraject van de werkzoekende.

 • 2 De inrichting van het verslag komt overeen met de inrichting van het projectplan.

 • 3 Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie.

Artikel 13. Voorschotten

[Vervallen per 31-12-2004]

De minister verleent de subsidieontvanger een voorschot van 100% van het subsidiebedrag uiterlijk in de maand oktober 2002.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling voortzetting experimenten individuele leerrekening.

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. L.M.L.M.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina