Regeling accountantscontrole ziekenfondsen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 03-07-2002 t/m 31-12-2005

Regeling accountantscontrole ziekenfondsen

Het College van toezicht op de zorgverzekeringen,

Handelende in overeenstemming met het College voor zorgverzekeringen;

Gelet op artikel 1x7, aanhef en onder c van de Ziekenfondswet;

Heeft in zijn vergadering van 12 juni 2002 besloten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

De accountantscontrole wordt zoveel mogelijk uitgevoerd overeenkomstig de door het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants opgestelde Richtlijnen voor de Accountantscontrole en wordt verder uitgevoerd met inachtneming van deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Bij zijn onderzoek naar de getrouwheid en rechtmatigheid van het financieel verslag van het ziekenfonds onderzoekt de accountant ook of het financieel verslag is opgesteld volgens de in de Regeling financieel verslag ziekenfondsen gestelde eisen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Bij zijn onderzoek naar de rechtmatigheid van de in het financieel verslag opgenomen schaden Ziekenfondswet, bestaande uit de bruto-schaden Ziekenfondswet en de bruto-schaden Ziekenfondswet voorgaande jaren, en de bedrijfsopbrengsten Ziekenfondswet, hanteert de accountant een goedkeuringstolerantie van 1% voor fouten in de verantwoording en een goedkeuringstolerantie van 3% voor onzekerheden in de controle. Deze toleranties gelden elk afzonderlijk voor de schaden Ziekenfondswet die betrekking hebben op declaraties die tijdens het boekjaar zijn ontvangen en de bedrijfsopbrengsten Ziekenfondswet.

 • 2 Bij zijn onderzoek naar de rechtmatigheid van declaraties die tussen einde boekjaar en de afsluitdatum van het financieel verslag zijn ontvangen en de schattingen van de na afsluitdatum nog te ontvangen declaraties, hanteert de accountant dezelfde goedkeuringstolerantie die hij bij zijn getrouwheidsonderzoek heeft gehanteerd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Indien als gevolg van de uitkomsten van zijn onderzoek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, de accountant geen goedkeurende verklaring kan afgeven, geldt het volgende:

  • a. indien het percentage fouten in de verantwoording kleiner of gelijk is aan 3, en het percentage onzekerheden in de controle kleiner of gelijk is aan 10, geeft de accountant een verklaring met beperking af;

  • b. indien het percentage fouten in de verantwoording groter is dan 3, geeft de accountant een afkeurende verklaring af;

  • c. indien het percentage onzekerheden in de controle groter is dan 10, geeft de accountant een verklaring van oordeelsonthouding af.

 • 2 Indien als gevolg van de uitkomsten van zijn onderzoek bedoeld in artikel 4, tweede lid, de accountant geen goedkeurende verklaring kan afgeven, baseert hij de strekking van zijn verklaring op de richtlijnen als bedoeld in artikel 2.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De accountant onderzoekt de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financieel beheer van het ziekenfonds aan de hand van tenminste de volgende aspecten:

  • a. toepassing van de wet- en regelgeving;

  • b. administratieve organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle;

  • c. de geautomatiseerde gegevensverwerking;

  • d. misbruik en oneigenlijk gebruik.

 • 2 De accountant legt de bevindingen van zijn onderzoek, bedoeld in het eerste lid, vast in zijn rapport over de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financieel beheer.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling accountantscontrole ziekenfondsen.

Voorzitter

,

W. van Voorden

Algemeen directeur

,

M.E. Homan

Terug naar begin van de pagina