Wijzigingsbesluit naam van het Regiment Stoottroepen in Regiment Stoottroepen Prins Bernhard

Geldend van 28-06-2002 t/m heden

Besluit van 10 juni 2002, houdende de wijziging van de naam van het Regiment Stoottroepen in Regiment Stoottroepen Prins Bernhard

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 7 juni 2002, nr. C 2002/258 directie juridische zaken, afdeling wet- en regelgeving;

Overwegende dat er een bijzondere band bestaat tussen Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden en het Regiment Stoottroepen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het Regiment Stoottroepen wordt met ingang van 29 juni 2002 voortgezet onder de naam:

REGIMENT STOOTTROEPEN PRINS BERNHARD

Artikel 2

Aan het vaandel van het Regiment Stoottroepen wordt een cravate gehecht waarop de naam:

REGIMENT STOOTTROEPEN PRINS BERNHARD

wordt vermeld.

Artikel 3

In het Koninklijk Besluit van 12 maart 1977, nummer 101, houdende bepalingen inzake rangschikking, oprichtingsdata en genealogieën van de regimenten en korpsen der Koninklijke Landmacht, wordt «Regiment Stoottroepen» telkens vervangen door: Regiment Stoottroepen Prins Bernhard.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Adjudant-Generaal, tevens Chef van Ons militair Huis.

's-Gravenhage, 10 juni 2002

Beatrix

De Minister van Defensie,

F. H. G. de Grave

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina