Regeling toepassen HACCP in inrichtingen

[Regeling vervallen per 08-06-2004.]
Geldend van 08-06-2002 t/m 07-06-2004

Regeling toepassen HACCP in inrichtingen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op beschikking nr. 2001/471/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 8 juni 2001 tot vaststelling van voorschriften voor het regelmatig doen controleren van de algemene hygiëne door de exploitanten in inrichtingen overeenkomstig Richtlijn 64/433/EEG betreffende gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van vers vlees en Richtlijn 71/118/EEG inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van de productie en het in de handel brengen van vers vlees van pluimvee (PbEG L 165), alsmede op artikel 46a van de Vleeskeuringswet;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 08-06-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. beschikking nr. 2001/471/EG:

beschikking nr. 2001/471/EG van de Commissie van 8 juni 2001 tot vaststelling van voorschriften voor het regelmatig doen controleren van de algemene hygiëne door de exploitanten in inrichtingen overeenkomstig Richtlijn 64/433/EEG betreffende gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van vers vlees en Richtlijn 71/118/EEG inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van de productie en het in de handel brengen van vers vlees van pluimvee;

b. inrichting:

een op grond van artikel 9, eerste lid, van het Besluit produktie en handel vers vlees1 erkend slachthuis, uitsnijderij, koelhuis of vrieshuis, herverpakkingscentrum, of een complex bestaande uit verscheidene van deze inrichtingen.

Artikel 2

[Vervallen per 08-06-2004]

  • 1 De exploitant van een inrichting, de eigenaar of diens vertegenwoordiger doet regelmatig de algemene hygiëne bij de productie in zijn inrichting controleren door het uitwerken en toepassen van een permanente procedure op basis van de HACCP-beginselen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van beschikking nr. 2001/471/EG.

  • 2 De exploitant van een inrichting, de eigenaar of diens vertegenwoordiger kan voor de procedure, bedoeld in het eerste lid, gebruikmaken van de aanvulling op de hygiënecode voor slachterijen en uitsnijderijen van de Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren van 17 mei 2002, met de titel: `Uitvoering van de Beschikking 2001/471/EG voor slachterijen, uitsnijderijen en koel- en vrieshuizen in de roodvleessector (rund, kalf, varken, paard, schaap en geit)'.

Artikel 3

[Vervallen per 08-06-2004]

  • 1 De exploitant van een op grond van artikel 9, eerste lid, van het Besluit produktie en handel vers vlees erkend slachthuis, de eigenaar of diens vertegenwoordiger doet de in artikel 10, tweede lid, van richtlijn nr. 64/433/EEG bedoelde microbiologische controles uitvoeren overeenkomstig de in de bijlage van beschikking nr. 2001/471/EG vastgelegde methode, dan wel overeenkomstig een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij goedgekeurde methode die tenminste gelijkwaardig is aan die in de bijlage van beschikking nr. 2001/471/EG.

  • 2 De exploitant van een op grond van artikel 9, eerste lid, van het Besluit produktie en handel vers vlees erkende uitsnijderij, de eigenaar of diens vertegenwoordiger doet de in artikel 10, tweede lid, van richtlijn nr. 64/433/EEG bedoelde microbiologische controles uitvoeren overeenkomstig de in deel 2 van de bijlage van beschikking nr. 2001/47/EG vastgelegde methode, dan wel overeenkomstig een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij goedgekeurde methode die tenminste gelijkwaardig is aan die in deel 2 van de bijlage van beschikking nr. 2001/471/EG.

Artikel 4

[Vervallen per 08-06-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 8 juni 2002.

Artikel 5

[Vervallen per 08-06-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toepassen HACCP in inrichtingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina