Wijziging Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 12-07-2002 t/m 06-06-2003

Wijziging Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies en de artikelen 6, eerste lid, en 7, eerste lid, van de Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 07-06-2003]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren.]

Artikel II

[Vervallen per 07-06-2003]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren.]

Artikel III

[Vervallen per 07-06-2003]

Als periode na afloop waarvan de aanvragen op grond van de Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren, die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld de periode van 3 juni 2002 tot en met 20 september 2002.

Artikel IV

[Vervallen per 07-06-2003]

Het subsidieplafond voor het in 2002 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren voor aanvragen, ontvangen in de in artikel III genoemde periode, bedraagt € 1 500 000,00.

Artikel V

[Vervallen per 07-06-2003]

De artikelen I en II zijn niet van toepassing op subsidies die zijn verleend voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel VI

[Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 juli 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina