Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet [...] (invoering bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs)

Geldend van 01-03-2005 t/m heden

Wet van 6 juni 2002 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is studenten meer keuzemogelijkheden te bieden en instellingen voor hoger onderwijs de ruimte te geven onderwijs te ontwikkelen dat flexibel, open en internationaal georiënteerd is;

dat het in het verlengde daarvan wenselijk is een bachelor-masterstructuur in te voeren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IIIa

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel Va

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel VIIa

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel VIIIa

[Red: Wijzigt de Wet van 2 april 1998, houdende wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering ter uitvoering van in het hoger onderwijs- en onderzoekplan 1996 aangekondigde maatregelen .]

Artikel IXb

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel IXc

  • 1 Indien de samenloop van wetten op het terrein van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek die in mei, juni, juli of augustus 2002 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijziging aanbrengen in een van die wetten of in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, niet of niet juist is geregeld of als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelen, artikelonderdelen of verwijzingen in die wetten, kunnen bedoelde wetten met het oog op het herstel daarvan bij ministeriële regeling worden gewijzigd.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid vervalt met ingang van 1 januari 2003.

Artikel X

  • 1 Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt deze wet in werking met ingang van 1 september 2002, met dien verstande dat de bepalingen, genoemd in het tweede tot en met zesde lid, in werking treden met ingang van de in die leden vermelde tijdstippen.

  • 2 Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt artikel I, onderdeel CCC, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, met dien verstande dat dit onderdeel met uitzondering van de artikelen 17a.2, 17a.2a, 17a.2b, 17a.2c, 17a.3, 17a.11 en 17a.13, tweede lid, voor het eerst betrekking heeft op het studiejaar 2002–2003.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 6 juni 2002

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij a.i.,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de achttiende juni 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Bijlage bij de Wet van 6 juni 2002 (Stb. 303)

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Terug naar begin van de pagina