Subsidieregeling cursus overblijfkrachten 2002

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 22-06-2002 t/m 30-12-2004

Subsidieregeling cursus overblijfkrachten 2002

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. bevoegd gezag:

het bevoegd gezag van een of meer scholen of instellingen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de expertisecentra;

b. overblijfkracht:

de persoon die op vrijwillige basis, veelal tegen een onkostenvergoeding, tussen de middag het overblijven verzorgt en toezicht houdt op de kinderen.

Artikel 2. Doel van de regeling

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De minister verstrekt subsidie voor het scholen van de overblijfkrachten door middel van een cursus gericht op het overblijven.

 • 2 De minister verstrekt deze subsidie om de deskundigheid van de overblijfkrachten te vergroten en hiermee

  bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van het overblijven.

 • 3 De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

Artikel 3. Subsidieaanvrager

[Vervallen per 31-12-2004]

Subsidie wordt slechts verleend aan het bevoegd gezag.

Artikel 4. Vaststelling subsidieplafond

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is een bedrag van € 3.400.000,00 beschikbaar.

Artikel 5. Subsidiebedrag per subsidieontvanger

[Vervallen per 31-12-2004]

De subsidie bedraagt €750,- per deelnemer.

Artikel 6. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 31-12-2004]

Subsidie wordt op aanvraag verleend. De subsidieaanvraag kan worden ingediend bij:

 • Cfi

  t.a.v.: FTO/TBD

  Postbus 606

  2700 ML Zoetermeer

Artikel 7. Vereisten

[Vervallen per 31-12-2004]

Aanvragen worden ingediend per school. Een aanvraag vindt uitsluitend schriftelijk plaats door middel van een per school door het bevoegd gezag volledig ingevuld en ondertekend formulier, dat de volgende gegevens bevat:

 • Naam, adres, telefoonnummer en bestuursnummer bevoegd gezag.

 • Naam, vestigingsadres en brinnummer van de school waarvan één of meer overblijfkrachten bij toekenning van de subsidie deel zullen nemen aan een cursus.

 • De naam van de instelling die de cursus verzorgt.

 • Aantal deelnemers.

Een aanvraag vindt uitsluitend plaats via het formulier CFI 62079. Dit formulier kunt u aanvragen door middel van plaketiket CFI 84887 bij:

Cfi

t.a.v. IGP/GOV

Postbus 606

2700 ML Zoetermeer

Tevens kunt u het aanvraagformulier downloaden via www.cfi.nl.

Artikel 8. Termijn indiening en afgeven beschikking

[Vervallen per 31-12-2004]

Aanvragen kunnen vanaf de datum van publicatie van deze regeling tot uiterlijk 1 oktober 2002 worden ingediend. Aanvragers ontvangen voor 1 november 2002 een beschikking.

Artikel 9. Criteria verdeling bij subsidieverlening

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag in te vullen, de dag waarop de aanvraag is ingevuld, met betrekking tot de verdeling, als datum van ontvangst geldt.

 • 2 Bij de verdeling van het beschikbare bedrag wordt in eerste instantie, indien er sprake is van ten minste twee deelnemers, € 1500,- per school gereserveerd. Indien het beschikbare bedrag na behandeling van alle aanvragen niet blijkt te zijn uitgeput, zal dit resterende budget worden verdeeld onder de aanvragen voor een hoger subsidiebedrag. Ook hierbij wordt de volgorde van binnenkomst aangehouden.

Artikel 10. Tijdvak subsidieverlening

[Vervallen per 31-12-2004]

Subsidie wordt met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 verleend voor cursuscontracten die zijn aangegaan in het cursusjaar 2002/2003 en waarvan de uitvoering per ultimo 31 december 2003 zijn beslag heeft gekregen.

Artikel 11. Informatieplicht

[Vervallen per 31-12-2004]

De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

Artikel 12. Verantwoording

[Vervallen per 31-12-2004]

Bij de Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding (AVR) van het jaar waarin de cursus heeft plaatsgehad, doch uiterlijk bij de AVR over het jaar 2003, vindt de financiële verantwoording plaats. Het vast te stellen bedrag kan nooit hoger zijn dan de verleende subsidie. Uit de AVR moet blijken dat de toekenning en de uitgaven van de subsidiegelden rechtmatig hebben plaatsgevonden. Een (gedeelte van het) bedrag kan worden teruggevorderd als blijkt dat het:

 • onrechtmatig is toegekend

 • niet is uitgegeven of

 • in strijd met (de) voorwaarden van de regeling is uitgegeven.

Artikel 13. Betaling van de subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

Het subsidiebedrag wordt uiterlijk 1 maand na de subsidieverlening aan het bevoegd gezag betaalbaar gesteld.

Artikel 14. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 15. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 16. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling cursus overblijfkrachten 2002.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina