Besluit ex artikel 8, tweede lid, Wet melding ongebruikelijke transacties (goedkeuring [...] van 18 december 2001, 19 december 2001 en 25 januari 2002)

[Regeling vervallen per 28-04-2006.]
Geldend van 14-06-2002 t/m 27-04-2006

Besluit van 5 juni 2002 tot uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties (goedkeuring van de indicatoren zoals deze zijn opgenomen in de ministeriële regelingen van 18 december 2001, 19 december 2001 en 25 januari 2002)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie van 7 mei 2002, FM2002/0662M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen Beleid en Integriteit;

Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;

De Raad van State gehoord (advies van 23 mei 2002, No. W 06.02.0206/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie, van 31 mei 2002, FM 2002-711U;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 28-04-2006]

De indicatoren, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties, die zijn vastgesteld bij de ministeriële regelingen van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van 18 december 2001, 19 december 2001 en 25 januari 2002, worden goedgekeurd.

Artikel 2

[Vervallen per 28-04-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juni 2002

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de dertiende juni 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina