Wijzigingsbesluit Besluit aanwijzing inrichtingen Wet ziekenhuisvoorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 26-06-2002 t/m 31-12-2005

Besluit van 3 juni 2002, houdende wijziging van het Besluit aanwijzing inrichtingen Wet ziekenhuisvoorzieningen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 februari 2002, kenmerk DGB/ZVG-2260281;

Gelet op artikel 1, eerste lid, onder c, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen en op artikel 8, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

De Raad van State gehoord (advies van 2 mei 2002, nummer W 13.02.0101/111);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 mei 2001, kenmerk DGB/ZVG-2282385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit aanwijzing inrichtingen Wet ziekenhuisvoorzieningen.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 juni 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. M. Vliegenthart

Uitgegeven vijfentwintigste juni 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina