Regeling specifieke uitkering voor gemeenten voor de stimulering van de zwemvaardigheid

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-10-2004 t/m 31-12-2005

Regeling specifieke uitkering voor gemeenten voor de stimulering van de zwemvaardigheid

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties,

Gelet op: de artikelen 16 en 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling verstaat onder:

a. plan van aanpak zwemvaardigheid:

het plan van aanpak zwemvaardigheid dat op 2 oktober 2001 bij brief met kenmerk PO/KB/01-36935 door de staatssecretaris van OCenW aan de Tweede Kamer is aangeboden.

b. zwemvangnet:

door of vanwege de gemeente uitgevoerde activiteiten gericht op het realiseren van voldoende zwemvaardigheid bij kinderen in de basisschoolleeftijd die aanvullend zijn op het algemene gemeentelijke beleid ter vergroting van de zwemvaardigheid.

c. registratiesysteem:

een overzicht waarin actuele, leeftijdspecifieke gegevens zijn opgenomen over de mate van zwemvaardigheid van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Artikel 2. Specifieke uitkering

[Vervallen per 01-01-2006]

Aan de in de bijlage bij deze regeling genoemde gemeenten kan, indien zij voldoen aan de in artikel 3 genoemde voorwaarden, voor de periode 2002 tot en met 2005 een éénmalige specifieke uitkering worden verstrekt voor de stimulering van de zwemvaardigheid van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Artikel 3. Voorwaarden

[Vervallen per 01-01-2006]

De gemeente komt in aanmerking voor een specifieke uitkering indien de gemeente:

 • a. uit eigen middelen een bedrag ter beschikking stelt voor vergroting van de zwemvaardigheid van kinderen in de basisschoolleeftijd dat tenminste gelijk is aan het bedrag dat de gemeente op grond van deze regeling ontvangt;

 • b. een effectief zwemvangnet op zet. Indien in de gemeente reeds een zwemvangnet bestaat wordt het beleid ter bevordering van de zwemvaardigheid van jonge kinderen geïntensiveerd;

 • c. een registratiesysteem invoert voor kinderen die in aanmerking komen voor het zwemvangnet;

 • d. een actief voorlichtings- en stimuleringsbeleid voert om ouders bewust te maken van het belang van zwemvaardigheid voor jonge kinderen;

 • e. ouders van jonge kinderen stimuleert om hun kinderen zwemlessen te laten volgen, en

 • f. de voorlichting over het belang van leren zwemmen voor zover mogelijk op neemt in het programma van inburgeringcursussen.

Artikel 4. Inhoud registratiesysteem

[Vervallen per 01-01-2006]

Het registratiesysteem verschaft, uitgaande van een nulmeting, opbrengstmetingen en informatie op basis waarvan kan worden bepaald of de zwemvaardigheid van jonge kinderen, blijkend uit het behalen van een zwemdiploma toeneemt en of naar aanleiding hiervan aanpassing van de activiteiten noodzakelijk is.

Artikel 5. Hoogte van de specifieke uitkering

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De hoogte van de specifieke uitkering bedraagt het in de bijlage opgenomen bedrag per gemeente.

 • 2 De specifieke uitkering wordt jaarlijks gedurende vier jaren betaalbaar gesteld tussen april en september van de desbetreffende jaren.

Artikel 6. Aanvraag van de specifieke uitkering

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De in de bijlage opgenomen gemeenten kunnen een aanvraag voor de specifieke uitkering indienen bij de minister van OCenW.

 • 2 Blijkende uit een daartoe strekkende mededeling van de minister van OCenW aan de betreffende gemeente wordt als aanvraag, bedoeld in het eerste lid, beschouwd de reactie van de aangeschreven gemeente op de brief van 15 maart 2002, kenmerk PO/KB/02- 03360, indien uit deze reactie blijkt op welke wijze het Plan van aanpak zwemvaardigheid zal worden uitgevoerd en dat wordt voldaan aan de in artikel 3 genoemde voorwaarden.

Artikel 7. Jaarlijks verslag

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In verband met de landelijke uitvoering en evaluatie van deze regeling dienen gemeenten vóór 1 april van de jaren 2003 en 2004 en 2005 een tussenrapportage van de in het voorafgaande jaar uitgevoerde activiteiten met financiële paragraaf in bij de minister van OCenW. Vóór 1 april 2006 wordt een eindrapportage met financiële paragraaf over de gehele periode ingediend.

 • 2 De minister van OCenW kan voorwaarden stellen aan de inhoud van de in het eerste lid genoemde verslagen.

Artikel 8. Informatieplicht

[Vervallen per 01-01-2006]

Gemeenten die op grond van deze regeling een specifieke uitkering ontvangen werken mee aan door of namens de minister OCenW ingesteld onderzoek dat erop gericht is inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid ten aanzien van vergroting van zwemvaardigheid.

Artikel 9. Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Gemeenten die op grond van deze regeling een specifieke uitkering ontvangen dienen uiterlijk 1 november 2006 een financiële verantwoording in bij Cfi, Unit Bekostiging Gemeenten en Speciale doelgroepen, postbus 606, 2700 ML Zoetermeer. De verantwoording bestaat in ieder geval uit een overzicht van de inkomsten en uitgaven die met de verrichte activiteiten zijn gemoeid.

 • 2 Als de specifieke uitkering meer bedraagt dan € 45.500,- gaat de financiële verantwoording vergezeld van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waaruit blijkt in hoeverre de toegekende uitkering is besteed in overeenstemming met de bepalingen van deze regeling.

 • 3 De minister van OCenW kan in richtlijnen en een controleprotocol nadere voorwaarden stellen aan de inrichting van de in het tweede lid bedoelde accountantsverklaring en de accountantscontrole.

Artikel 10. Terugvordering specifieke uitkering

[Vervallen per 01-01-2006]

De specifieke uitkering kan binnen een periode van vijf jaar geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd, indien de gemeente:

 • a. onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een lagere of geen toekenning zou hebben geleid,

 • b. de specifieke uitkering niet heeft besteed, of niet heeft besteed in overeenstemming met de bepalingen van deze regeling, danwel

 • c. niet heeft voldaan aan hetgeen in de artikelen 3, 7, 8 en 11 is bepaald.

Artikel 11. Inzagerecht

[Vervallen per 01-01-2006]

De gemeente verleent aan de minister van OCenW of een door hem aan te wijzen persoon volledige inzage in de boeken en bescheiden. Aan de bedoelde persoon worden alle inlichtingen verstrekt die deze voor de uitvoering van zijn taak nodig acht.

Artikel 12. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 01-01-2006]

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van artikel 2 verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal

subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de subsidiebedragen.

Artikel 13. Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 14. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling wordt geplaatst. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2006, met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor de in de artikelen 7, 9 en 10 opgenomen verplichtingen.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling specifieke uitkering voor gemeenten voor de stimulering van de zwemvaardigheid.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2006]

Beschikbaar

2002

2003

2004

2005

Utrecht

705.142

206.383

206.383

206.383

85.993

Amsterdam

2.502.941

732.568

732.568

732.568

305.237

Den Haag

1.454.045

425.574

425.574

425.574

177.323

Rotterdam

2.482.601

726.615

726.615

726.615

302.756

Groningen

228.637

66.918

66.918

66.918

27.883

Leeuwarden

164.714

48.209

48.209

48.209

20.087

Almelo

210.477

61.603

61.603

61.603

25.668

Deventer

231.541

67.768

67.768

67.768

28.237

Enschede

326.001

95.406

95.406

95.406

39.753

Hengelo

199.581

58.414

58.414

58.414

24.339

Zwolle

203.937

59.689

59.689

59.689

24.870

Arnhem

341.950

100.083

100.083

100.083

41.701

Nijmegen

270.764

79.248

79.248

79.248

33.020

Haarlem

261.324

76.485

76.485

76.485

31.869

Dordrecht

323.791

94.768

94.768

94.768

39.487

Leiden

234.445

68.618

68.618

68.618

28.591

Schiedam

302.727

88.603

88.603

88.603

36.918

Breda

270.764

79.248

79.248

79.248

33.020

Eindhoven

358.658

104.973

104.973

104.973

43.739

Helmond

222.097

65.004

65.004

65.004

27.085

’s-Hertogenbosch

251.880

73.721

73.721

73.721

30.717

Tilburg

408.053

119.430

119.430

119.430

49.763

Heerlen

179.242

52.461

52.461

52.461

21.859

Maastricht

177.062

51.823

51.823

51.823

21.593

Venlo

223.549

65.429

65.429

65.429

27.262

Almere

352.846

103.272

103.272

103.272

43.030

Emmen

153.091

44.807

44.807

44.807

18.670

Apeldoorn

220.645

64.579

64.579

64.579

26.908

Ede

206.117

60.327

60.327

60.327

25.136

Amersfoort

265.680

77.760

77.760

77.760

32.400

Alkmaar

209.749

61.390

61.390

61.390

25.579

Haarlemmermeer

170.522

49.909

49.909

49.909

20.795

Zaanstad

296.063

86.477

86.477

86.477

36.032

Zoetermeer

215.561

63.091

63.091

63.091

26.288

Vlissingen

154.543

45.232

45.232

45.232

18.847

Lelystad

211.201

61.815

61.815

61.815

25.750

14.991.308

4.387.700

4.387.700

4.387.700

1.828.208

Bedragen in euro’s.

Terug naar begin van de pagina