Privacyreglement politieregister Financiële Criminaliteit

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 11-04-2006 t/m 31-12-2007

Privacyreglement politieregister Financiële Criminaliteit

De Minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties, korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten,

gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste en tweede lid, en artikel 10 van de Wet politieregisters;

gezien het advies van het College bescherming persoonsgegevens ingevolge artikel 5, derde lid, en artikel 21, derde lid, van de Wet politieregisters;

handelend na overleg met het bevoegd gezag;

besluit vast te stellen het privacyreglement voor het politieregister Financiële Criminaliteit dat wordt gevoerd bij de Projectorganisatie MOT/BLOM en bij de groep documenten en betaalmiddelen criminaliteit van de Unit Recherche Ondersteuning en Advies van de Dienst NRI van het Korps landelijke politiediensten.

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

a. de WPolr:

de Wet politieregisters;

b. het BPolr:

het Besluit politieregisters;

c. beheerder:

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

d. registerbeheerder:

de Korpschef van het Korps landelijke politiediensten;

e. de functioneel registerbeheerder:

het Hoofd van de Dienst Nationale Recherche Informatie;

f. de Dienst NRI:

de Dienst Nationale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten;

g. Projectorganisatie MOT/BLOM:

de Projectorganisatie MOT/BLOM van de Dienst NRI van het Korps landelijke politiediensten, die werkzaam is op het terrein van fraude- en witwasbestrijding;

h. gegeven:

een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;

i. verstrekken van gegevens uit het register:

het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in het register zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;

j. gegevensbeheer:

de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens;

k. register:

het politieregister Financiële Criminaliteit;

l. financiële criminaliteit:

criminaliteit die is te relateren aan fraude en/of witwassen;

m. het MOT:

het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties;

n. (N)CIE:

(Nationale) Criminele Inlichtingen Eenheid.

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het register heeft tot doel de informatievoorziening in het kader van de uitvoering van artikel 2 van de Politiewet 1993 binnen de Projectorganisatie MOT/BLOM mogelijk te maken voor zover het betreft het opslaan van gegevens over financiële criminaliteit en daaraan gerelateerde criminaliteit teneinde de coördinatie en opsporing van financiële criminaliteit te bevorderen.

 • 2 Gegevens uit het register kunnen worden gebruikt ten behoeve van interne bedrijfsstatistiek, interne bedrijfsvoering en ontwikkeling van beleid met betrekking tot de uitvoering van de politietaak.

Artikel 3. Werking

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het register wordt deels geautomatiseerd en deels handmatig gevoerd.

 • 2 Het register is ondergebracht bij het Projectorganisatie MOT/BLOM en het geautomatiseerde deel wordt gevoerd met de systemen: WINSTON, Landelijk Fraude Systeem, Informatie Produktie Systeem, Intranet Verdachte Transacties (Intranet VT) en DNB (falsificaten).

 • 3 Het Intranet VT is met het oog op de raadpleging van de gegevens landelijk toegankelijk voor daartoe geautoriseerde medewerkers.

Artikel 4. Beheer

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De functioneel registerbeheerder is, onder verantwoordelijkheid van de registerbeheerder en de beheerder, belast met de zeggenschap over het register. Hij draagt zorg voor de naleving van de WPolr, het BPolr en het reglement. Hij treft daartoe onder meer voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het register tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Tevens treft hij maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in het register opgenomen gegevens.

 • 2 De functioneel registerbeheerder wijst het Hoofd van de Projectorganisatie MOT/BLOM aan als zijnde belast met de dagelijkse leiding over het gegevensbeheer.

Artikel 5. Inhoud van het register; categorieën van personen

[Vervallen per 01-01-2008]

In het register worden gegevens opgenomen betreffende de volgende categorieën van personen:

 • a. verdachten;

 • b. getuigen;

 • c. melders cq. aangevers;

 • d. benadeelden;

 • e. onverdachte personen als bedoeld in artikel 5a van de Wpolr;

 • f. functionarissen belast met de opsporing.

Artikel 6. Inhoud van het register; soorten gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Omtrent de in artikel 5, onder a, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens en postcode;

  • c. geboortegegevens;

  • d. nationaliteit;

  • e. beroepsgegevens;

  • f. bedrijfsgegevens;

  • g. alias(sen);

  • h. foto's en signalementen;

  • i. gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten;

  • j. handschriftcode indien vastgesteld door een schriftkundige;

  • k. een (verwijzing naar) een dactyloscopisch spoor;

  • l. biljetgegevens;

  • m. (verzamel)indicatief gegevens;

  • n. machinecodes van kopieerapparaten;

  • o. een datum van invoer;

  • p. informatie m.b.t. melding c.q. aangifte;

  • q. criminele, fiscale en economische informatie;

  • r. datum, tijdstip, plaats, aard en andere op de melding cq. aangifte betrekking hebbende gegevens;

  • s. gegevens omtrent de hoedanigheid van de verdachte die het strafbare feit heeft gepleegd;

  • t. administratieve gegevens over het verloop van het onderzoek;

  • u. andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.

 • 2 Omtrent de in artikel 5, onder e genoemde categorieën van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens en postcode;

  • c. geboortegegevens;

  • d. nationaliteit;

  • e. beroepsgegevens;

  • f. bedrijfsgegevens;

  • g. gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten;

  • h. foto's en signalementen;

  • i. datum, tijdstip, plaats, aard en andere op de melding cq. aangifte betrekking hebbende gegevens;

  • j. andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.

 • 3 Omtrent de in artikel 5, onder b tot en met d, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. volledige personalia;

  • c. geboortegegevens;

  • d. adresgegevens en postcode;

  • e. beroepsgegevens en bedrijfsgegevens.

 • 4 Omtrent de in artikel 5, onder f, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. functie;

  • c. afdeling en organisatie.

Artikel 7. Inhoud van het register; gevoelige gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

In aanvulling op de in artikel 6, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder a, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun ras voor zover dit onvermijdelijk is met het oog op hun identificatie.

Artikel 8. Verwijdering en vernietiging van gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De in artikel 5, onder a tot en met d en f, genoemde gegevens, worden uit het register verwijderd, wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van het register. Hiervan is in ieder geval sprake na verloop van 10 jaren na de datum van laatste opname.

 • 2 De in artikel 5 onder e genoemde personen worden verwijderd 4 maanden nadat zij als onverdacht zijn opgenomen.

 • 3 De uit de registratie verwijderde gegevens worden zodra mogelijk vernietigd.

 • 4 Indien noodzakelijk voor het doel van het register kan de registerbeheerder incidenteel schriftelijk gemotiveerd afwijken van het bepaalde in de tweede volzin van het eerste lid.

Artikel 9. Verstrekking van gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Verstrekking van gegevens vindt plaats in overeenstemming met de Wpolr en het Bpolr.

 • 2 Verstrekking van antecedenten aan benadeelden als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Wpolr vindt plaats aan de benadeelde dan wel, onder overlegging van een daartoe strekkende schriftelijke machtiging, aan diens advocaat of procureur.

 • 3 Verstrekking van antecedenten aan benadeelden als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Wpolr, kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, eveneens plaatsvinden aan een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

Artikel 10. Rechtstreekse toegang

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De functioneel registerbeheerder wijst aan welke functionarissen de bevoegdheid verkrijgen tot het verlenen van autorisatie voor rechtstreekse toegang. Op verzoek wordt inzage gegeven in deze aanwijzingen.

 • 2 Rechtstreekse toegang tot het geautomatiseerde deel van het register, dan wel onderdelen daarvan, hebben personen die daartoe overeenkomstig de Wpolr en het Bpolr door de bevoegde functionarissen, als bedoeld in het eerste lid, schriftelijk zijn geautoriseerd. De autorisatie geeft aan voor welk doel de rechtstreekse toegang wordt verleend. Op verzoek wordt inzage gegeven in de autorisaties.

 • 3 De bevoegde functionarissen, als bedoeld in het eerste lid, houden ten behoeve van de registerbeheerder een actueel overzicht bij van de personen die in de hen betreffende organisatie zijn geautoriseerd en verstrekken dit overzicht dan wel inlichtingen daaruit op eerste verzoek aan de registerbeheerder.

Artikel 11. Protocol

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Van iedere verstrekking die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de Wpolr en het Bpolr aantekening gehouden.

 • 2 Van iedere verstrekking die niet rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de Wpolr en het Bpolr aantekening gehouden, tenzij overeenkomstig het doel wordt verstrekt aan vaste gebruikers.

 • 3 Vaste gebruikers zijn personen die geautoriseerd zijn tot rechtstreekse toegang.

 • 4 De in het eerste en tweede lid bedoelde aantekening wordt gedurende twee jaar bewaard.

Artikel 12. Rechten van de geregistreerde; kennisneming

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een geregistreerde kan de registerbeheerder ingevolge artikel 20 van de Wpolr verzoeken hem mede te delen:

  • a. of hij in het register voorkomt;

  • b. welke gegevens over hem in het register zijn opgenomen;

  • c. van wie of van welke instanties de in het register over hem opgenomen gegevens zijn verkregen;

  • d. aan wie of aan welke instanties gegevens over hem zijn verstrekt.

 • 2 Een verzoek tot kennisneming dient schriftelijk gericht te worden aan de registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris, Postbus 3016, 2700 KX Zoetermeer. Het verzoek is ontvankelijk na ontvangst van de betaling van € 4,50 (viereneenhalve Euro) op bankrekening 192325523 ten name van KLPD 404, CRI te Zoetermeer, onder vermelding van 'privacyverzoek'.

 • 3 Een verzoek tot kennisneming wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Mededelingen aan een dergelijke gemachtigde vinden niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de mede te delen gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een verzoek tot kennisneming wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvankelijk is, beslist.

 • 7 De registerbeheerder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. De behandelend functionaris kan verlangen dat de verzoeker hem bescheiden toont waaruit zijn identiteit blijkt alsmede die van degene namens wie hij optreedt.

 • 8 Aan een verzoek tot kennisneming wordt geen gevolg gegeven, voor zover dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de politietaak of wanneer een gewichtig belang van een derde dan wel het belang van opsporingsonderzoek daartoe noodzaakt.

 • 9 In geen geval worden mededelingen in antwoord op een verzoek tot kennisneming in schriftelijke vorm gedaan.

Artikel 13. Rechten van de geregistreerde; verbetering,

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een geregistreerde aan wie ingevolg artikel 20 van de Wpolr kennisneming is verleend, kan de registerbeheerder ingevolge artikel 22 van de Wpolr verzoeken:

  • a. bepaalde gegevens over hem te verbeteren;

  • b. bepaalde gegevens over hem aan te vullen;

  • c. bepaalde gegevens over hem te verwijderen;

  • d. bepaalde gegevens over hem af te schermen.

 • 2 Een correctieverzoek dient schriftelijk gericht te worden aan de registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris, Postbus 3016, 2700 KX Zoetermeer. In het verzoek dient de gewenste verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming aangegeven te worden.

 • 3 Een correctieverzoek wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens worde gedaan door een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een correctieverzoek wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvangen is, schriftelijk beslist. Een weigering wordt gemotiveerd.

Artikel 14. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd op het kantoor van de Dienst Nationale Recherche Informatie te Zoetermeer, op de bureaus waar het register wordt gevoerd of rechtstreeks toegankelijk is, alsmede bij de voorlichtingsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • 2 Het reglement treedt in werking met ingang van 1 mei 2002.

 • 3 Het reglement kan worden aangehaald als: Reglement politieregister Financiële Criminaliteit.

Driebergen, 14 mei 2002

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens de minister
de

Korpschef van het Korps landelijke politiediensten

,

M.A. Beuving

Terug naar begin van de pagina