Vaststelling bedrag bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b, Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 02-06-2002 t/m 31-12-2003

Vaststelling bedrag bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b, Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 8 van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen;

Gezien het advies van De Nederlandsche Bank N.V. d.d. 15 mei 2002;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Het door De Nederlandsche Bank N.V. ingevolge artikel 3 van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen in rekening te brengen variabele bedrag, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b, van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen, wordt voor 2002 vastgesteld op: € 7,62 per € 450.000,- balanstotaal. Voor het balanstotaal wordt bij de bepaling van dit bedrag buiten beschouwing gelaten het meerdere boven € 907.560.432,18.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina