Subsidieregeling Nationaal ICT Instituut in de Zorg

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 08-04-2005 t/m 31-12-2006

Subsidieregeling Nationaal ICT Instituut in de Zorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies;

Besluit:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

De Minister:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Het Nictiz:

De Stichting Nationaal ICT Instituut in de Zorg.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Een subsidie wordt slechts verstrekt indien:

 • a. naar het oordeel van de Minister mag worden verwacht dat de met de subsidiëring beoogde doeleinden zullen worden bereikt en

 • b. het Nictiz:

  • 1. naar het oordeel van de Minister de behoefte aan subsidie heeft aangetoond en

  • 2. aannemelijk heeft gemaakt dat de financiële middelen met inbegrip van subsidie voldoende zullen zijn om de voorgenomen activiteiten uit te voeren.

Hoofdstuk 2. Het aanvragen van subsidie

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het Nictiz dient jaarlijks uiterlijk dertien weken vóór de aanvang van het jaar waarvoor een subsidie wordt verlangd, een aanvraag in. De aanvraag wordt onderbouwd met een activiteitenplan en een begroting. Over het activiteitenplan en de begroting zal tenminste twee maal per jaar overleg worden gevoerd tussen het Nictiz en de Minister.

 • 2 In het activiteitenplan worden de aard en de omvang van de voorgenomen activiteiten beschreven. Daarbij wordt aangegeven welke doelstelling het Nictiz met de activiteiten nastreeft, op welke wijze zij worden uitgevoerd en voor welke doelgroep zij zijn bestemd.

 • 3 De begroting geeft inzicht in de baten en lasten van de activiteiten in dat jaar.

  De begroting is voorzien van een postgewijze toelichting.

 • 4 Het Nictiz overlegt een volledig overzicht van de financiële toestand van het Nictiz op het moment van aanvraag.

 • 5 Voorzover het Nictiz tevens subsidie of andere financiële bijdragen heeft aangevraagd, doet het Nictiz daarvan mededeling in de aanvraag.

 • 6 De Minister kan ontheffing verlenen van de in het eerste lid genoemde aanvraagtermijn.

Hoofdstuk 3. Subsidievaststelling en bevoorschotting

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

De Minister geeft een beschikking op een aanvraag binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

De subsidie bestaat uit een jaarlijks door de Minister vast te stellen bedrag als bijdrage in de werkelijke kosten die het Nictiz maakt. Bij de verlening wordt het bedrag vastgesteld.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De minister betaalt de verleende subsidie als volgt uit: in januari 8%, februari 8%, maart 8%, april 7%, mei 16%, juni 7%, juli 8%, augustus 8%, september 7%, oktober 8%, november 8% en december 7% van het voor het desbetreffende jaar verleende subsidiebedrag.

 • 2 De Minister kan aan het Nictiz een voorschot verstrekken, voordat hij de beschikking tot subsidieverlening geeft. Zodra de beschikking tot subsidieverlening is gegeven, wordt het voorschot met het subsidiebedrag verrekend.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Bij de verlening van de subsidie kan de Minister bepalen dat het subsidiebedrag door hem wordt bijgesteld, rekening houdend met de ontwikkeling van het prijspeil of de ontwikkeling in de kosten van de arbeidsvoorwaarden.

 • 2 Bij de verlening van de subsidie kan de Minister rekening houden met eventuele overschotten van het Nictiz uit voorgaande jaren.

 • 3 Met het oog op de toepassing van het eerste lid kan de Minister bij de verlening van de subsidie tevens bepalen welk deel van het subsidiebedrag in aanmerking zal worden genomen voor een bijstelling in verband met de ontwikkeling van het prijspeil of van de kosten van de arbeidsvoorwaarden.

 • 4 Indien de subsidie met toepassing van het eerste of tweede lid wordt bijgesteld, kan de uitbetaling van de subsidie overeenkomstig worden gewijzigd.

Hoofdstuk 4. Verplichtingen van het Nictiz

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2007]

Het Nictiz zorgt ervoor dat:

 • a. de doeleinden gesteld in het activiteitenplan op doelmatige wijze worden nagestreefd;

 • b. de werkzaamheden op een zodanige manier worden geregeld dat een goed beleid en beheer worden gevoerd en

 • c. de subsidie op doelmatige wijze wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze wordt verleend.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2007]

Het Nictiz zorgt er voorts voor dat:

 • a. de administratie op overzichtelijke en doelmatige wijze wordt gevoerd;

 • b. de administratie een juist, volledig en actueel beeld geeft van het functioneren van het Nictiz;

 • c. van alle ontvangsten en uitgaven deugdelijke bewijsstukken aanwezig zijn, waaruit de aard en de omvang van de geleverde goederen of van de verrichte diensten duidelijk blijken.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2007]

Het Nictiz doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de Minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging van de subsidie. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Indien een gesubsidieerde activiteit leidt tot een publicatie, kan de Minister bepalen dat het Nictiz er zorg voor draagt dat bij de publicatie wordt aangegeven wie de uitvoerder en subsidiënt van het project zijn geweest.

 • 2 Indien een subsidie gericht is of mede gericht is op de totstandkoming van een werk als bedoeld in artikel 10, onder 1°, van de Auteurswet 1912, draagt het Nictiz er zorg voor auteursrechthebbende te zijn ter zake van dat werk.

 • 3 Het Nictiz vrijwaart de Staat der Nederlanden voor aanspraken van derden ter zake van alle schade die zij lijden ten gevolge van de door of vanwege het Nictiz verrichte publicaties.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 2 Bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding wordt uitgegaan van de waarde van de goederen en andere vermogensbestanddelen op het tijdstip waarop de vergoeding verschuldigd wordt, met dien verstande dat in geval van ontvangst van schadevergoeding voor verlies of beschadiging van zaken, wordt uitgegaan van het bedrag dat als schadevergoeding door het Nictiz wordt ontvangen. Indien het onroerende zaken betreft, geschiedt de waardebepaling door één of drie onafhankelijke deskundigen.

 • 3 Toepassing van het eerste lid blijft achterwege indien de activiteiten van het Nictiz, na toestemming van de Minister, door een andere rechtspersoon worden voortgezet en de activa tegen boekwaarde aan die andere rechtspersoon in eigendom zijn overgedragen.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het Nictiz verstrekt aan de door de Minister aangewezen ambtenaren of andere personen op hun verzoek alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van hun taak. De bescheiden worden op één adres getoond en de inlichtingen, op verzoek, schriftelijk verstrekt. Indien het Nictiz slechts kan voldoen aan deze verplichting door inbreuk te maken op het recht van enig persoon op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, verstrekt het Nictiz de verlangde gegevens op zodanige wijze dat deze niet tot personen herleidbaar zijn.

 • 2 Ook anderszins wordt zoveel mogelijk medewerking verleend teneinde de door de Minister aangewezen ambtenaren of andere personen in staat te stellen hun taak op een juiste wijze te vervullen.

 • 3 Het Nictiz werkt mee aan door of namens de Minister ingestelde onderzoekingen die erop zijn gericht de Minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2007]

Binnen vier maanden na afloop van de periode waarvoor subsidie is verleend, dient het Nictiz de volgende bescheiden in:

 • a. het jaarverslag;

 • b. de jaarrekening;

 • c. een accountantsverklaring.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De afdelingen 2 tot en met 8 van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing op de jaarrekening, met dien verstande dat de winst- en verliesrekening vervangen wordt door een exploitatierekening. Bepalingen omtrent winst en verlies zijn van overeenkomstige toepassing op het exploitatiesaldo.

 • 2 De grondslag voor de waardering van activa en passiva is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de ontvangen investeringssubsidies en bestemmingsgiften.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De jaarrekening is voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2 De jaarrekening gaat vergezeld van een rapportage omtrent de naleving van de subsidiebepalingen door het Nictiz, opgesteld door de accountant overeenkomstig een door de Minister vast te stellen protocol.

 • 3 Het Nictiz draagt er zorg voor dat de accountant meewerkt aan door of namens de departementale accountantsdienst in te stellen onderzoeken naar de door de accountant verrichte controlewerkzaamheden. De daaraan verbonden kosten worden geacht te zijn begrepen in de subsidie.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

 • 2 Deze richtlijn vervalt met ingang van 1 januari 2007.

 • 3 Het verschil tussen de goedgekeurde begrotingsposten en de werkelijke kosten van de door de Minister gesubsidieerde activiteiten, dat na afloop van deze regeling resteert, wordt binnen 6 maanden na het vervallen van de regeling terugbetaald aan het ministerie van VWS.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Nationaal ICT Instituut in de Zorg.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina