Reglement politieregister GRIP

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 28-05-2002 t/m 31-12-2007

Reglement politieregister GRIP

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten,

Gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste en tweede lid, en artikel 10 van de Wet politieregisters;

Handelend na overleg met het bevoegd gezag;

Gezien het advies van het College bescherming persoonsgegevens ingevolge artikel 5, derde lid en artikel 21, derde lid, van de Wet politieregisters;

Besluit:

Vast te stellen het privacyreglement voor het politieregister GRIP dat wordt gevoerd bij de Dienst Nationale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten.

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

a. de WPolr:

de Wet politieregisters;

b. het BPolr:

het Besluit politieregisters;

c. het KLPD:

het Korps landelijke politiediensten;

d. de Dienst NRI:

de Dienst Nationale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten;

e. beheerder:

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten;

f. registerbeheerder:

de korpschef van Korps landelijke politiediensten;

g. functioneel registerbeheerder:

het Hoofd van de Dienst NRI;

h. GRIP:

het Gedetineerden Recherche Informatie Punt bij de Dienst NRI;

i. gedetineerde:

een persoon die is ingesloten in een onder de Dienst Justitiële Inrichtingen ressorterende inrichting;

j. contactpersoon:

iedere persoon met wie de gedetineerde in contact kan komen, in contact is of is geweest en van wie controleonderzoek naar zijn/haar gegevens en achtergrond noodzakelijk kan zijn in verband met de doelstelling van het GRIP;

k. gegeven:

een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;

l. verstrekken van gegevens uit het register:

het bekendmaken of ter beschikking stellen van gegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in het register zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;

m. gegevensbeheer:

de verantwoordelijkheid voor de juistheid en de rechtmatigheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens;

n. het register:

het politieregister GRIP;

o. criminele antecedenten:

hetgeen daaronder verstaan wordt in artikel 2 van het Besluit politieregisters.

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het register heeft tot doel de informatievoorziening in het kader van de uitvoering van artikel 2 van de Politiewet 1993 binnen het KLPD mogelijk te maken met het oog op:

  • a. de voorkoming en opsporing van strafbare feiten door of met betrekking tot gedetineerden;

  • b. de handhaving van orde en veiligheid in de justitiële inrichtingen.

 • 2 Met het oog op de in het eerste lid genoemde doelstelling houdt het GRIP zich met name bezig met

  • a. het coördineren van (criminele) inlichtingen;

  • b. het samenstellen van risicoanalyses;

  • c. het op basis van risicoanalyses uitbrengen van adviezen;

  • d. het monitoren van gedetineerden.

 • 3 Gegevens uit het register kunnen worden gebruikt ten behoeve van interne bedrijfsstatistiek, interne bedrijfsvoering en de ontwikkeling van beleid met betrekking tot de uitvoering van de politietaak.

Artikel 3. Werking

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het register wordt deels geautomatiseerd en deels handmatig gevoerd.

 • 2 Het register is ondergebracht bij het GRIP.

Artikel 4. Toezicht

[Vervallen per 01-01-2008]

De Landelijk Officier van Justitie is belast met een algemene toezichthoudende taak ten aanzien van het GRIP en het daar gevoerde register.

Artikel 5. Beheer

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De functioneel registerbeheerder is, onder verantwoordelijkheid van de beheerder en de registerbeheerder, belast met de zeggenschap over het register. Hij draagt zorg voor de naleving van de WPolr, het BPolr en het reglement. Hij treft daartoe onder meer voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het register tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Tevens treft hij maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in het register opgenomen gegevens.

 • 2 De functioneel registerbeheerder wijst het hoofd van het GRIP aan als zijnde belast met de dagelijkse leiding over het gegevensbeheer.

 • 3 De functioneel registerbeheerder wijst bij besluit functionarissen aan die belast zijn met de opname van een aanduiding omtrent de betrouwbaarheid betreffende de in artikel 7 bedoelde gevoelige gegevens.

Artikel 6. Inhoud van het register: categorieën van personen

[Vervallen per 01-01-2008]

In het register worden gegevens opgenomen betreffende de volgende categorieën van personen:

 • a. gedetineerden;

 • b. contactpersonen;

 • c. bronnen van tips;

 • d. behandelend functionarissen en opsporingsfunctionarissen.

Artikel 7. Inhoud van het register: soorten van gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Omtrent de in artikel 6, onder a, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens en postcode;

  • c. geboortegegevens;

  • d. signalement, alsmede een fotografische afbeelding;

  • e. gebruikte identiteits- of legitimatiebewijzen;

  • f. registratienummer(s);

  • g. plaats van detentie en detentiehistorie;

  • h. evt. opname op de wachtlijst voor een plaatsing;

  • i. reden van detentie;

  • j. adviezen over regimebeperkende maatregelen en de genomen maatregelen;

  • k. adviezen ten behoeve van risicoprofilering en de resultaten daarvan;

  • l. aanvragen en resultaten van telefoon- en bezoekcontacten;

  • m. inhoud van door de gedetineerde gevoerde correspondentie;

  • n. beeld- en/of geluidsopnamen of verwijzing daarnaar;

  • o. criminele antecedenten en achtergrondinformatie over het milieu waarmee hij in relatie staat;

  • p. tips of verkregen politie-informatie en de beoordeling daarvan;

  • q. gegevens uit dan wel verwijzing naar andere politieregisters of persoonsregistraties voor zover noodzakelijk voor de taakuitoefening;

  • r. gegevens m.b.t. een ingesteld beklag of beroep tegen een maatregel;

  • s. weergave van een afgelegde verklaring;

  • t. gegevens uit het penitentiair dossier;

  • u. overige, voor het doel van het register relevante gegevens.

 • 2 Omtrent de in artikel 6, onder b, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens en postcode;

  • c. geboortegegevens;

  • d. signalement alsmede een fotografische afbeelding;

  • e. gebruikte identiteits- of legitimatiebewijzen;

  • f. relatie van de contactpersoon tot de gedetineerde;

  • g. gegevens m.b.t. het verzoek om contact en de vraag om contactcontrole;

  • h. adviezen omtrent het contact;

  • i. beslissingen omtrent het contact;

  • j. aard en frequentie van het contact;

  • k. beeld- en/of geluidsopnamen van het plaatsgevonden contact of verwijzing daarnaar;

  • l. inhoud van met de gedetineerde gevoerde correspondentie;

  • m. door de contactpersoon gebruikt communicatie- of vervoermiddel;

  • n. (verwijzing naar) criminele antecedenten, milieuachtergrond of detentiehistorie;

  • o. tips of verkregen politie-informatie en de beoordeling daarvan;

  • p. gegevens uit dan wel verwijzing naar andere politieregisters of persoonsregistraties voor zover noodzakelijk voor de taakuitoefening;

  • q. weergave van een afgelegde verklaring;

  • r. overige, voor het doel van het register, relevante gegevens.

 • 3 Omtrent de in artikel 6, onder c, genoemde categorieën van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens en postcode;

  • c. geboortegegevens;

  • d. relatie tot de gedetineerde of diens contactpersoon;

  • e. tips en de beoordeling daarvan;

  • f. weergave van een afgelegde verklaring;

  • g. criminele antecedenten en achtergrondinformatie over het milieu waarmee hij in relatie staat;

  • h. gegevens uit dan wel verwijzing naar andere politieregisters of persoonsregistraties voor zover noodzakelijk voor de taakuitoefening;

  • i. overige, voor het doel van het register, relevante gegevens.

 • 4 Omtrent de in artikel 6, onder d, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. dienstnummer, organisatieaanduiding, rang, functie;

  • c. ondernomen verrichtingen.

Artikel 8. Inhoud van het register: gevoelige gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In aanvulling op de in artikel 7, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 6, onder a, b en c, genoemde categorie van personen gegevens opgenomen betreffende hun ras voor zover dit onvermijdelijk is met het oog op hun identificatie.

 • 2 In aanvulling op de in artikel 7, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 6, onder a, genoemde categorie van personen gegevens opgenomen betreffende hun godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, seksualiteit en intiem levensgedrag alsmede betreffende hun medische en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft, dan wel onvermijdelijk is met het oog op hun bejegening en verzorging.

 • 3 In aanvulling op de in artikel 7, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 6, onder b en c, genoemde categorie van personen gegevens opgenomen betreffende hun godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, seksualiteit en intiem levensgedrag alsmede betreffende hun medische en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft.

Artikel 9. Verwijdering en vernietiging van gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De gegevens worden uit het register verwijderd wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van het register, en terstond vernietigd.

  De gegevens met betrekking tot onverdachte personen in de zin van artikel 5a van de Wet politieregisters, worden verwijderd uiterlijk vier maanden na opname.

  De gegevens worden in ieder geval uit het register verwijderd na ommekomst van de termijn waarvoor aan de gedetineerde een straf of maatregel is opgelegd.

  Indien noodzakelijk voor het doel van het register kan de functioneel registerbeheerder bij besluit afwijken van het bepaalde in het tweede lid.

Artikel 10. Verstrekking van gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

Verstrekking van gegevens vindt plaats in overeenstemming met de WPolr en het BPolr.

Artikel 11. Rechtstreekse toegang

[Vervallen per 01-01-2008]

Rechtstreekse toegang tot het register, dan wel onderdelen daarvan, hebben personen die daartoe overeenkomstig de WPolr en het BPolr door de functioneel registerbeheerder zijn geautoriseerd. De autorisatie geeft aan voor welk doel de rechtstreekse toegang wordt verleend. Op verzoek wordt inzage gegeven in de autorisaties.

Artikel 12. Protocol

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Van iedere verstrekking die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de WPolr en het BPolr aantekening gehouden.

 • 2 Van iedere verstrekking die niet rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de WPolr en het BPolr aantekening gehouden, tenzij overeenkomstig het doel wordt verstrekt aan vaste gebruikers.

 • 3 Vaste gebruikers zijn: personen die geautoriseerd zijn tot rechtstreekse toegang.

Artikel 13. Rechten van de geregistreerde: kennisneming

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een geregistreerde kan de functioneel registerbeheerder ingevolge artikel 20 van de WPolr verzoeken hem mede te delen:

  • a. of hij in het register voorkomt;

  • b. welke gegevens over hem in het register zijn opgenomen;

  • c. van wie of van welke instanties de in het register over hem opgenomen gegevens zijn verkregen;

  • d. aan wie of aan welke instanties gegevens over hem zijn verstrekt.

 • 2 Een verzoek tot kennisneming dient schriftelijk gericht te worden aan de functioneel registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris (Postbus 3016, 2700 KX Zoetermeer). Het verzoek is ontvankelijk na ontvangst van de betaling van € 4,50 (viereneenhalve euro) op bankrekening nr. 1923.25.523 ten name van KLPD 404 CRI onder vermelding van 'privacyverzoek'.

 • 3 Een verzoek tot kennisneming wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Mededelingen aan een dergelijke gemachtigde vinden niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de mede te delen gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een verzoek tot kennisneming wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvankelijk is, beslist.

 • 7 De functioneel registerbeheerder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. De behandelend functionaris kan verlangen dat de verzoeker hem bescheiden toont waaruit zijn identiteit blijkt alsmede die van degene namens wie hij optreedt.

 • 8 Aan een verzoek tot kennisneming wordt geen gevolg gegeven, voor zover dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de politietaak dan wel indien gewichtige belangen van derden daartoe noodzaken.

 • 9 In geen geval worden mededelingen in antwoord op een verzoek tot kennisneming in schriftelijke vorm gedaan.

Artikel 14. Rechten van de geregistreerde: verbetering,

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een geregistreerde aan wie ingevolge artikel 20 van de WPolr kennisneming is verleend, kan de functioneel registerbeheerder ingevolge artikel 22 van de WPolr verzoeken:

  • a. bepaalde gegevens over hem te verbeteren;

  • b. bepaalde gegevens over hem aan te vullen;

  • c. bepaalde gegevens over hem te verwijderen.

 • 2 Een correctieverzoek dient schriftelijk gericht te worden aan de functioneel registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris ([Postbus 3016, 2700 KX Zoetermeer). In het verzoek dient de gewenste verbetering, aanvulling of verwijdering aangegeven te worden.

 • 3 Een correctieverzoek wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een correctieverzoek wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvangen is, schriftelijk beslist. Een weigering wordt gemotiveerd.

Artikel 15. Verbanden met andere gegevensverzamelingen

[Vervallen per 01-01-2008]

De gegevens, opgenomen in het register, kunnen afkomstig zijn uit of verstrekt worden aan andere (bijzondere) politieregisters.

Artikel 16. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd op het kantoor van de Dienst NRI te Zoetermeer, op de bureaus waar het register wordt gevoerd of rechtstreeks toegankelijk is, alsmede bij de voorlichtingsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 Het reglement treedt in werking met ingang van 28 mei 2002

 • 3 Het reglement kan worden aangehaald als: Reglement politieregister GRIP.

Zoetermeer, 28 mei 2002

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens de Minister,
de

korpschef van het Korps landelijke politiediensten

,

M.A. Beuving

Terug naar begin van de pagina