Regeling klassenassistenten zmlk schooljaar 2002- 2003

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 08-06-2002 t/m 30-12-2004

Aanvullende formatie klassenassistenten zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk), voor het schooljaar 2002 - 2003

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel 117, derde lid, van de Wet op de expertisecentra;

Besluit

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. school:

scholen voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs en voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK)

b. klassenassistent:

klassenassistent als bedoeld in artikel 12, eerste lid onder n, van het Formatiebesluit WEC.

Artikel 2. Toekenning

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Aan een school als bedoeld in artikel 1 worden extra formatierekeneenheden beschikbaar gesteld met betrekking tot de categorie klassenassistent voor het schooljaar 2002/ 2003.

  • 2 Het aantal formatierekeneenheden bedraagt per leerling in het speciaal onderwijs 2,0 fre.

  • 3 Het aantal formatierekeneenheden bedraagt per leerling in het voortgezet speciaal onderwijs 2,1 fre.

Artikel 3. Vaststelling

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor de vaststelling van de omvang van de in artikel 2 genoemde formatie wordt uitgegaan van het aantal leerlingen op 1 oktober 2001 dan wel op 16 januari 2002 ingeval op die datum de formatie van de school wordt herberekend in verband met een aanzienlijke tussentijdse toename van het aantal leerlingen als bedoeld in artikel 9 van het Formatiebesluit WEC. Het totale aantal formatierekeneenheden dat is berekend wordt rekenkundig afgerond op een geheel getal.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal melding worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling bekend is gemaakt.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling klassenassistenten zmlk schooljaar 2002- 2003.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina