Regeling aanvullende formatie klassenassistenten so-zmok en (v)so-lz voor het schooljaar 2002-2003

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 08-06-2002 t/m 30-12-2004

Regeling aanvullende formatie klassenassistenten scholen voor scpeciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok), langdurig zieke kinderen (lz) anders dan met een lichamelijke handicap (lz) schooljaar 2002 - 2003

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel 117, derde lid, van de Wet op de expertisecentra;

Besluit

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a scholen:

scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok) en scholen voor langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap (lz).

b klassenassistent:

klassenassistent als bedoeld in artikel 12, eerste lid onder n, van het Formatiebesluit WEC.

Artikel 2. Toekenning

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Aan de scholen worden extra formatierekeneenheden beschikbaar gesteld met betrekking tot de categorie klassenassistent.

  • 2 Het aantal formatierekeneenheden bedraagt voor leerlingen in het so-ZMOK 13,6 fre per leerling jonger dan 8 jaar en 5,4 fre per leerling ouder dan 8 jaar, in het so-IOBK 7,9 fre per leerling, in het so-LZ 7,7 fre per leerling ouder dan 8 jaar en in het vso-LZ 1 fre per leerling.

Artikel 3. Vaststelling

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor de vaststelling van de omvang van de in artikel 2 genoemde formatie wordt uitgegaan van het aantal leerlingen op 1 oktober 2001 dan wel op 16 januari 2002 ingeval op die datum de formatie van de school wordt herberekend in verband met een aanzienlijke tussentijdse toename van het aantal leerlingen als bedoeld in artikel 9 van het Formatiebesluit WEC. Het totale aantal formatierekeneenheden dat is berekend wordt per school rekenkundig afgerond op een geheel getal.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal melding worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling bekend is gemaakt.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende formatie klassenassistenten so-zmok en (v)so-lz voor het schooljaar 2002-2003.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina