Regeling schoolverpleegkundige lz, lg, mg

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 08-06-2002 t/m 30-12-2004

Regeling aanvullende formatie schoolverpleegkundige voor het (voortgezet) speciaal onderwijs aan langdurig zieke kinderen (lz) met een lichamelijke handicap, aan lichamelijke gehandicapte kinderen (lg) dan wel meervoudig gehandicapte leerlingen met een lichamelijke handicap (mg) voor het schooljaar 2002 - 2003

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

 • artikel 117, derde lid, van de Wet op de expertisecentra;

Besluit

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 31-12-2004]

a. scholen:

scholen voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs en voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap (LZ), aan lichamelijk gehandicapte kinderen (LG) en aan meervoudig gehandicapte leerlingen (MG) met een lichamelijke handicap.

b. schoolverpleegkundige:

de schoolverpleegkundige als bedoeld in de als bijlage bij deze regeling gevoegde functieomschrijving.

Artikel 2. Toekenning

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Aan de scholen worden extra formatierekeneenheden beschikbaar gesteld met betrekking tot de categorie schoolverpleegkundige voor het schooljaar 2002/ 2003.

 • 2 Het aantal formatierekeneenheden per leerling bedraagt voor de scholen voor speciaal onderwijs LG en speciaal onderwijs MG 2 en voor speciaal onderwijs LZ 5,1. Het aantal extra formatierekeneenheden per leerling bedraagt voor de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs LG, LZ en MG 2.

Artikel 3. Vaststelling

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor de vaststelling van de omvang van de in artikel 2 genoemde formatie wordt uitgegaan van het aantal leerlingen op 1 oktober 2001 dan wel op 16 januari 2002 ingeval op die datum de formatie van de school wordt herberekend in verband met een aanzienlijke tussentijdse toename van het aantal leerlingen als bedoeld in artikel 9 van het Formatiebesluit WEC. Het totale aantal formatierekeneenheden dat is berekend wordt per school rekenkundig afgerond op een geheel getal.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal melding worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling bekend is gemaakt.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt bekend gemaakt als: Regeling schoolverpleegkundige lz, lg, mg.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage Functieomschrijving schoolverpleegkundige (voortgezet) speciaal onderwijs

[Vervallen per 31-12-2004]

De werkzaamheden worden uitgevoerd op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Het gaat om verpleegkundige werkzaamheden ten behoeve van lichamelijk gehandicapte kinderen, langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap en meervoudig gehandicapte kinderen met een lichamelijke handicap. De schoolverpleegkundige verpleegt en verzorgt kinderen en geeft voorlichting en instructie aan kinderen, ouders en medewerkers van de school over (verpleegkundige) verzorging.

Werkzaamheden

 • 1. Verpleegt en verzorgt kinderen door:

  • het assisteren van de arts bij medische onderzoeken

  • het in overleg met de arts opstellen en uitvoeren van een verpleegplan

  • het verrichten van voorbehouden medische handelingen1 en het toedienen van medicijnen

  • het begeleiden van kinderen bij de verzorging en therapeutische oefeningen

  • het evalueren van de resultaten van de verpleegkundige interventies, het afstemmen met de arts en het actualiseren van het verpleegplan

  • het handelend optreden bij spoedgevallen en het verlenen van EHBO

 • 2. Informeert, adviseert en instrueert kinderen, ouder(s)/verzorger(s), onderwijsgevend en -ondersteunend personeel door:

  • het geven van informatie en instructie over (verpleegkundige) verzorging en hygiëne op school

  • het afstemmen met en adviseren van ouder(s)/verzorger(s) over (verpleegkundige) verzorging in de thuissituatie

  • het adviseren van de schooldirectie over hygiëne en verpleegkundige voorzieningen en procedures in de school

 • 3. Verricht overige werkzaamheden:

  • het administreren en beheren van medische documenten

  • het beheren van de verpleegkundige voorzieningen in de school.

Speelruimte

 • de schoolverpleegkundige is verantwoording schuldig aan de schooldirectie en voor wat betreft de kwaliteit van de verpleegkundige zorg aan de arts;

 • de schoolverpleegkundige werkt onder verantwoordelijkheid van de schooldirectie overeenkomstig de door de arts voorgeschreven richtlijnen, de beroepscodes en het verpleegplan;

 • de schoolverpleegkundige beslist onder verantwoordelijkheid van de schooldirectie over de organisatie en werkwijze van de verpleegkundige en verzorgende handelingen

Kennis en vaardigheid

 • kennis van verpleging van lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen;

 • vaardigheid in het assisteren van de arts bij medische onderzoeken en opstellen van verpleegplannen;

 • vaardigheid in het geven van informatie en instructie;

 • inzicht in de taakstelling, organisatie en werkwijze van de school

Contacten

 • met artsen, paramedisch personeel, instanties deskundigen e.d. over medische en verpleegkundige aangelegenheden;

 • met ouder(s)/verzorger(s) over verpleging en verzorging thuis.

 1. Voorbehouden handelingen zijn de handelingen genoemd in artikel 36 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Deze handelingen zijn voorbehouden aan (tand-)artsen en verloskundigen. Deze gezondheidswerkers kunnen de uitvoering onder voorwaarden opdragen aan anderen.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina