Mandaatbesluit directie Financieel-Economische Zaken

[Regeling vervallen per 18-06-2008.]
Geldend van 24-05-2002 t/m 17-06-2008

Mandaatbesluit directie Financieel-Economische Zaken

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-06-2008]

De directeur en de plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. de maandstaatbrief aan de Minister van Financiën;

 • b. de krediettoewijzing;

 • c. de beschikking overschrijving loon- en prijsbijstelling;

 • d. de aanbiedingsbrief van de financiële rekening;

 • e. het aanwijzen van ordonnateurs, kasbeheerders en van kassiers en het intrekken van zodanige aanwijzingen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel i, van het Besluit kasbeheer 1988;

 • f. de verlening van decharge aan aangewezen ordonnateurs, kasbeheerders en kassiers;

 • g. de makingen en schenkingen aan de Staat;

 • h. de toestemming tot buiteninvorderingstelling;

 • i. de toestemming tot afboeking van oninbare vorderingen;

 • j. het betalingsverzoek inzake de aan de Staat op grond van het Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten verleende bankgarantie;

 • k. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

 • l. de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, voor zover deze brieven zich beperken tot een verzoek om inlichtingen en niet van politieke betekenis zijn, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens deze door de Secretaris-Generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 18-06-2008]

De ondertekening, bedoeld in artikel 1, luidt:

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE DIRECTEUR FINANCIEEL-ECONOMISCHE ZAKEN,'

onderscheidenlijk

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR FINANCIEEL-ECONOMISCHE ZAKEN,'

Artikel 3

[Vervallen per 18-06-2008]

Voorzover een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 1 en 2, behoort tot het takenpakket van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, geschiedt het nemen van beslissingen of ondertekenen van stukken betreffende die aangelegenheden namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 4

[Vervallen per 18-06-2008]

Indien artikel 3 van toepassing is, luidt de ondertekening, bedoeld in artikel 1, in afwijking van artikel 2:

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE DIRECTEUR FINANCIEEL-ECONOMISCHE ZAKEN,'

onderscheidenlijk

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR FINANCIEEL-ECONOMISCHE ZAKEN,'.

Artikel 5

[Vervallen per 18-06-2008]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 6 april 2001, nr. TRCJZ/2001/4204 (Stcrt. 2001, nr. 71), houdende de machtiging aan de Directeur Financieel-Economische Zaken tot het ondertekenen van stukken namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 18-06-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant geplaatst worden.

`s-Gravenhage, 21 mei 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina