Instellingsregeling vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Centraal-Irak

[Regeling vervallen per 23-05-2003.]
Geldend van 24-05-2002 t/m 22-05-2003

Instellingsregeling vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Centraal-Irak

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 45, vierde lid van de Vreemdelingenwet 2000;

Overwegende:

  • -

    dat blijkens het ambtsbericht van de Minister van Buitenlandse Zaken van 9 april 2002 de Koerdistaanse Democratische Partij (KDP) en de Kurdistan Regional Government (KRG) thans uitgeprocedeerde asielzoekers afkomstig uit Centraal-Irak niet meer toelaten tot KDP/KRG-gebied;

  • -

    dat naar aanleiding hiervan overleg heeft plaatsgevonden met de KDP en KRG hetgeen niet heeft geleid tot een wijziging van het standpunt van genoemde partijen inzake de terugkeer van asielzoekers afkomstig uit Centraal-Irak;

  • -

    dat als gevolg hiervan een vertrekmoratorium geïndiceerd is,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-05-2003]

In dit besluit wordt verstaan onder Centraal-Irak: het deel van de Republiek Irak dat onder controle staat van het regime in Bagdad. Tot dit deel behoort ook Zuid-Irak.

Artikel 2

[Vervallen per 23-05-2003]

In dit besluit wordt het begrip `afkomstig uit Centraal-Irak' gedefinieerd als `geboren in Centraal-Irak'.

Artikel 3

[Vervallen per 23-05-2003]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor vreemdelingen afkomstig uit Centraal-Irak niet beëindigd.

Artikel 4

[Vervallen per 23-05-2003]

In afwijking van artikel 4, tweede lid, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 (RVA 1997), geeft de indiening van een tweede of volgende asielaanvraag door asielzoekers afkomstig uit Centraal-Irak gedurende de werking van het vertrekmoratorium recht op opvang. De opvang eindigt onmiddellijk na ommekomst van het vertrekmoratorium van rechtswege.

Artikel 5

[Vervallen per 23-05-2003]

Artikel 3 en artikel 4 zijn niet van toepassing op vreemdelingen afkomstig uit Centraal-Irak op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onder h, i en k van de Vreemdelingenwet 2000, of ten aanzien van wie een gevaar voor de openbare orde bestaat als bedoeld in artikel 3.77 Vreemdelingenbesluit.

Artikel 6

[Vervallen per 23-05-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Terug naar begin van de pagina