Subsidieregeling Europese milieusamenwerking 2002

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 31-05-2002 t/m 22-12-2004

Subsidieregeling Europese milieusamenwerking 2002

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a) Minister:

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

b) samenwerkingsovereenkomst:

overeenkomst in de vorm van een memorandum of understanding, een `letter of intent' of een `arrangement' tussen de Minister of diens vertegenwoordiger en zijn buitenlandse ambtgenoot of diens vertegenwoordiger om op het gebied van milieubeheer gezamenlijk activiteiten ter hand te nemen.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

De Minister kan aan een aanvrager subsidie verstrekken in de kosten van een project ter bevordering van Europese milieusamenwerking met in het bijzonder als doel:

 • a) de verdere vergroening van beleid van de Europese Unie; beïnvloeding van de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement bij de ontwikkeling en toepassing van een duurzaamheidtoets, de totstandkoming van milieu-indicatoren, milieudoelstellingen voor de andere beleidsterreinen en de totstandkoming van een prijsbeleid binnen de Europese Unie waarbij externe (inclusief milieu)kosten worden geïnternaliseerd;

 • b) bij de uitbreiding van de Europese Unie bevorderen van `goed bestuur' met het oog op implementatie en handhaving van het `acquis communautaire' op het gebied van milieubeheer;

 • c) voor de Inter Gouvernementele Conferentie (ICG) 2003/2004 ontwikkeling van voorstellen in de lijn van duurzame ontwikkeling en `goed bestuur' en de organisatie van draagvlak voor deze voorstellen;

 • d) bij de 5e Ministeriële Conferentie `Environment for Europe' (Kiev, 2003) organiseren van een parallelconferentie van niet-overheidsorganisaties en aandacht voor de uitvoering van de VNECE-milieuverdragen.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

Een project komt niet voor subsidie in aanmerking, indien het naar het oordeel van de Minister valt binnen de reikwijdte van:

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Subsidie kan worden verleend aan een staat, een volkenrechtelijke organisatie of een rechtspersoon.

 • 2 Subsidie kan niet worden verleend aan de Nederlandse Rijksoverheid, organisaties met een winstoogmerk of organisaties die zijn opgericht door organisaties met een winstoogmerk.

 • 3 Subsidie wordt eveneens niet verleend aan:

  • a. het European Environmental Bureau,

  • b. de European Federation for Transport and Environment,

  • c. de Stichting Natuur en Milieu, en

  • d. de Stichting Milieukontakt Oost-Europa.

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

Bij de aanvraag tot subsidieverlening wordt aangegeven:

 • a) wat de doelstellingen van het project zijn;

 • b) op welke wijze kan worden vastgesteld of de geformuleerde doelstellingen zijn behaald;

 • c) welke factoren de uitkomst van het project negatief kunnen beïnvloeden en op welke wijze dit wordt ondervangen, en

 • d) op welke wijze het project bijdraagt aan de in artikel 2 bedoelde doelstellingen.

Artikel 6

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Indien de aanvraag voor subsidie wordt ingediend door een rechtspersoon die krachtens privaatrecht is opgericht, dient de aanvraag vergezeld te gaan van:

  • a) een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon dan wel van de statuten zoals deze laatstelijk luiden, en

  • b) de laatst opgemaakte jaarrekening als bedoeld in artikel 361 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel de balans en de staat van baten en lasten en de toelichting daarop of, indien deze bescheiden ontbreken, een verslag over de financiële positie van de aanvrager op het moment van de aanvraag.

 • 2 De in het eerste lid, onder b, bedoelde bescheiden, dan wel het verslag over de financiële positie dienen te zijn voorzien van een van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek afkomstige schriftelijke verklaring omtrent de getrouwheid onderscheidenlijk een mededeling, inhoudende dat van onjuistheden niet is gebleken.

Artikel 7

[Vervallen per 23-12-2004]

De Minister neemt bij de beoordeling van de aanvraag in acht de mate waarin:

 • a) het project bijdraagt aan één of meer van de in artikel 2 bedoelde doelstellingen;

 • b) het project bijdraagt aan een evenwichtige spreiding van het beschikbare subsidiebudget over de verschillende doelgroepen, landen en thema's van het subsidieprogramma;

 • c) een evenwichtige verdeling van het beschikbare subsidiebudget over de verschillende aanvragers plaatsvindt;

 • d) de gevraagde subsidie in evenredige verhouding staat tot de aard en omvang van de beoogde resultaten van het project;

 • e) het project een meer dan incidentele uitwerking zal hebben;

 • f) de subsidie wordt gebruikt in de aanloop van een project waarvoor subsidies in breder Nederlands of Europees verband kunnen worden aangevraagd;

 • g) er sprake is van draagvlak voor het project bij de betrokken organisaties en overheden, bijvoorbeeld blijkend uit bijdragen die organisaties of overheden hebben toegezegd ten behoeve van het project of uit documenten waarin is vastgelegd dat die organisaties of overheden met het project hebben ingestemd;

 • h) het project een reële slaagkans heeft.

Artikel 8

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Als subsidiabele kosten worden in aanmerking genomen de noodzakelijke, rechtstreeks aan het project toe te rekenen en door de subsidieaanvrager gemaakte kosten.

 • 2 Beoordeling van de hoogte van de personeelskosten vindt plaats op basis van een curriculum vitae van de personen die aan het project zullen gaan werken en aan de hand van vergelijkbare door de Rijksoverheid gehanteerde personeelstarieven.

 • 3 Verrekenbare omzetbelasting, winst- en reserveringsopslagen zijn geen subsidiabele kosten.

 • 4 Exploitatiekosten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen tot maximaal 7,5% van de totale projectkosten.

 • 5 Vergoeding van voor het project aangeschafte goederen is alleen mogelijk indien deze voor een goede uitvoering van het project noodzakelijk zijn. Alleen de afschrijvingskosten gedurende de projectduur komen voor vergoeding in aanmerking. De afschrijvingskosten dienen gebaseerd te zijn op een reële afschrijvingsmethode.

 • 6 De ingediende projectbegroting wordt zoveel mogelijk gespecificeerd en heeft een herleidbare relatie met de beschrijving van de uit te voeren activiteiten.

 • 7 Kosten die zijn gemaakt voorafgaand aan de indiening van de aanvraag zijn geen subsidiabele kosten.

 • 8 Het maximale subsidiebedrag voor een project als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 25.000,-.

Artikel 9

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2002 bedraagt € 100.000,-.

Artikel 10

[Vervallen per 23-12-2004]

De aanvragen worden gelijktijdig beoordeeld, waarbij aan de hand van de in artikel 7 genoemde criteria bij voorrang subsidie wordt verleend aan projecten die het meest geschikt zijn om bij te dragen aan de in artikel 2 bedoelde doelstellingen.

Artikel 11

[Vervallen per 23-12-2004]

De Minister kan bij de subsidieverlening bepalen dat:

 • a) de Minister vrijelijk en om niet gebruik kan maken van alle voortbrengselen waarop auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten kunnen gelden, die geheel of gedeeltelijk met de subsidie worden vervaardigd, en

 • b) de subsidieontvanger bij publicaties, inzake het gesubsidieerde project en in correspondentie met derden die bij de uitvoering van het project zijn betrokken, melding maakt van de omstandigheid dat het project geheel of gedeeltelijk bekostigd is uit een subsidie, verleend door de Minister, tenzij de aard van het project, de hoedanigheid van de subsidieontvanger of andere gewichtige omstandigheden zich naar het oordeel van de Minister daartegen verzetten.

Artikel 12

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Voor het indienen van een aanvraag wordt gebruik gemaakt van een aanvraagformulier als verkrijgbaar bij de Directie Internationale Milieuzaken van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Postbus 30945, 2500 GX te Den Haag (tel.: 070-3394578).

 • 2 Aanvragen tot subsidieverlening kunnen tot 1 september 2002 worden ingediend.

Artikel 13

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Europese milieusamenwerking 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 mei 2002

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina