Aanvraagperiode en subsidieplafond Subsidieregeling natuurbeheer 2000 t.b.v. Inrichtingssubsidie m.b.t. het natuuroffensief

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 23-08-2002 t/m 23-01-2004

Aanvraagperiode en subsidieplafond Subsidieregeling natuurbeheer 2000 t.b.v. Inrichtingssubsidie m.b.t. het natuuroffensief

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 7, eerste lid en vijfde lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Tot 3 september 2002 kunnen aanvragen worden ingediend voor inrichtingssubsidie als bedoeld in artikel 51 of artikel 100 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van de basis-, plus-, en landschapspakketten opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 56 bij de Subsidieregeling natuurbeheer 2000.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor de subsidies, bedoeld in artikel 1, wordt een subsidieplafond vastgesteld van € 6.224.000,-.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor verlening van subsidies, waarvoor in artikel 1 van deze regeling een aanvraagperiode is opengesteld, komen alleen in aanmerking aanvragers als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 mei 2002

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina