Herindelingswet Zeeuws-Vlaanderen

Geldend van 01-08-2002 t/m heden

Wet van 16 mei 2002, houdende gemeentelijke herindeling in Zeeuws-Vlaanderen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling in Zeeuws-Vlaanderen te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande gemeenten opgeheven:

 • Axel

 • Hontenisse

 • Hulst

 • Oostburg

 • Sas van Gent

 • Sluis-Aardenburg

 • Terneuzen

Artikel 2

 • 1 Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande nieuwe gemeenten ingesteld:

  • Hulst

  • Sluis

  • Terneuzen

 • 2 In tabel 1 is aangegeven uit het gebied van welke op te heffen gemeenten het gebied van elk der nieuwe gemeenten bestaat, met dien verstande dat de grenzen van de nieuwe gemeente komen te lopen zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

  Tabel 1: gebiedsbepaling nieuwe gemeenten

  Nieuwe gemeente

  Bestaande uit op te heffen gemeente

  Hulst

  Hontenisse

   

  Hulst

  Sluis

  Sluis-Aardenburg

   

  Oostburg

  Terneuzen

  Axel

   

  Sas van Gent

   

  Terneuzen

Paragraaf 2. Overige bepalingen

Artikel 3

In tabel 2 zijn voor de nieuwe gemeente de op te heffen gemeenten aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Tabel 2

Nieuwe gemeente

Aangewezen op te heffen gemeente

Hulst

Hulst

Sluis

Oostburg

Terneuzen

Terneuzen

Artikel 4

In tabel 3 staan voor de op te heffen gemeenten de nieuwe gemeenten aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

Tabel 3

Nieuwe gemeente

Op te heffen gemeente

Hulst

Hontenisse

 

Hulst

Sluis

Sluis-Aardenburg

 

Oostburg

Terneuzen

Axel

 

Sas van Gent

 

Terneuzen

Artikel 5

 • 2 Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezingen voor de nieuwe gemeenten zijn de op te heffen gemeenten belast overeenkomstig de bij artikel 3 behorende tabel.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 16 mei 2002

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

Uitgegeven de achttiende juni 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina