Uitvoering saneringsregelingen vuurwerkbedrijven; mandatering Agentschap NL

[Regeling vervallen per 01-05-2013.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 30-04-2013

Besluit mandaat, machtiging SenterNovem voor de uitvoering van artikel 15.22 van de Wet milieubeheer en de Beleidsregels compensatie meldingsplichtige vuurwerkbedrijven

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de instemming van de Algemeen directeur van Senter;

Gelet op artikel 15.22, eerste lid van de Wet milieubeheer juncto de Circulaire Schadevergoedingen van december 1997, DGM/B/EFI/Mbb 97570171 juncto brief van de minister van VROM van 18 april 2002, DGM/SB/20020707;

Gelet op artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht juncto Beleidsregels compensatie meldingsplichtige vuurwerkbedrijven van 18 april 2002, DGM/SB/20020707;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2013]

Aan de algemeen directeur Agentschap NL wordt mandaat verleend tot het nemen van instemmingbesluiten als bedoeld in artikel 15.22 van de Wet milieubeheer in het kader van de toekenning van schadevergoeding als bedoeld in artikel 15.20 van de Wet milieubeheer juncto de Circulaire Schadevergoedingen door het bevoegd gezag aan vergunningplichtige vuurwerkbedrijven met inachtneming van de instructie van de directeur externe veiligheid van VROM.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2013]

 • 2 De algemeen directeur Agentschap NL neemt geen beslissing op een bezwaarschrift indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door hem krachtens mandaat is genomen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2013]

 • 1 De algemeen directeur Agentschap NL is bevoegd ondermandaat te verlenen aan een of meer aan hem onder hen ressorterende functionarissen.

 • 2 Geen ondermandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift op een besluit in eerste aanleg wordt verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt krachtens ondermandaat heeft genomen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2013]

 • 2 Deze machtiging omvat tevens mede het doen van opdrachtverstrekkingen aan de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken als ook namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer optreden ter zitting van enig rechtsprekend college, doch niet dan na overleg met de door de directeur Externe Veiligheid aangewezen contactpersoon bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2013]

 • 1 Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 2 tot en met 4, luidt de ondertekening:

  De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

  voor deze:

  de algemeen directeur Agentschap NL.

 • 2 Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 3, eerste lid, luidt de ondertekening:

  De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

  voor deze:

  de algemeen directeur Agentschap NL op last:....

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2013]

 • 1 In elk besluit in eerste aanleg op basis van de Beleidsregels compensatie meldingsplichtige vuurwerkbedrijven wordt vermeld dat de belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift bij de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, per adres Senter.

 • 2 In elke beslissing op bezwaar als bedoeld in het eerste lid wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op bezwaar bekend gemaakt is, beroep kunnen instellen door indiening van een beroepschrift bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank die op grond van artikel 8:7, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht ter zake bevoegd is.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 15 mei 2002

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina