Beleidskader Thematische medefinanciering

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-07-2002 t/m 31-12-2005

Subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van hoofdstuk II, afdeling 3 (Thematische medefinanciering) van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken gelden voor de periode 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003 de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsvoornemens. De voornemens omvatten een beleidskader alsmede het beleid ten aanzien van de afzonderlijke thema's, genoemd in artikel 2.3.1, derde lid, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ter informatie is voorts een toelichting op het stramien voor de aanvraag van een TMF subsidie als bijlage bijgevoegd.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen bij dit besluit zullen op het internet worden geplaatst (www.minbuza.nl) en ter inzage worden gelegd op de bibliotheek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De bijlagen kunnen voorts worden opgevraagd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, directie DSI/MY via het e-mailadres: dsi-my-tmf@minbuza.nl

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,

directeur-generaal Internationale Samenwerking

,

R. Keller

Terug naar begin van de pagina