Wijziging normbedragen exploitatiebijdragen standplaatsen woonwagens en toepassing subsidieafbraakpercentage

Geldend van 23-05-2002 t/m heden

Wijziging normbedragen exploitatiebijdragen standplaatsen woonwagens en toepassing subsidieafbraakpercentage

Geacht bestuur/college,

1. Herziening normbedragen standplaatsen

Jaarlijks worden de subsidiebijdragen in de constante en variabele exploitatiekosten van standplaatsen op voet van de Regeling geldelijke steun standplaatsen voor woonwagens 1992 aangepast aan opgetreden prijswijzigingen. In artikel 1 van bijgaande regeling zijn de bedragen voor 2002 vastgelegd. De regeling is van belang voor die gemeenten die geen gebruik hebben gemaakt van de Regeling afkoop geldelijke steun woonwagens en standplaatsen (brutering).

2. Continuering subsidieafbraakpercentage

Voor de periode van 1 juli 2002 tot 1 juli 2003 wordt bij de berekening van de jaarlijkse bijdragen voor huurwoonwagens en standplaatsen uitgegaan van een subsidieafbraakpercentage van 3,8, zoals U reeds is aangekondigd in MG 2002-02 van 28 januari 2002. In artikel 2 van bijgaande regeling is dit vastgelegd.

3. Inlichtingen

Voor nadere informatie naar aanleiding van deze circulaire kunt U zich wenden tot de afdeling Uitvoering van de Directie IBS van het DG Wonen te Den Haag, telefoonnummer 070-3392207.

Hoogachtend,
De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina