Regeling wijziging normbedragen voor exploitatiebijdragen van standplaatsen en ter [...] voor woonwagens en standplaatsen zoals dit geldt voor 2002

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 25-05-2002 t/m 22-12-2004

Regeling wijziging normbedragen voor exploitatiebijdragen van standplaatsen en ter continuering van de toepassing van het subsidieafbraakpercentage voor woonwagens en standplaatsen zoals dit geldt voor 2002

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 2, vierde lid, en 4, vierde lid, van de Overgangsregeling Besluit woninggebonden subsidies 1993;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Het normbedrag voor constante en variabele exploitatiekosten van standplaatsen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Regeling geldelijke steun standplaatsen voor woonwagens 1992, dat voor 2002 geldt voor standplaatsen met zowel een berging als sanitaire voorzieningen, wordt afgelezen uit tabel I, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

  • 2 Het zodanige normbedrag dat voor 2002 geldt voor andere standplaatsen dan die, bedoeld in het eerste lid, wordt afgelezen uit tabel II, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

De huurprijs, bedoeld in artikel 20 van de Regeling geldelijke steun huurwoonwagens, is met ingang van 1 juli 2002 de in die regeling bedoelde huurprijs, die gold op 30 juni 2002, verhoogd met het subsidieafbraakpercentage van 3,8.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Artikel 1 werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 mei 2002

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Bijlage

[Vervallen per 23-12-2004]

Tabel I

 

2001

factoren

MG 2001-19

2002

Var.expl.kosten

     
       

a. Onderhoud e.d.

€ 333,15

1,0151

€ 338,18

b. Belastingen

€ 109,23

1,0172

€ 111,11

c. Verzekeringen

€ 12,37

1,0291

€ 12,73

d. Huurderving

€ 27,34

n.v.t

€ 28,37

 

---------+

 

---------+

subtotaal:

€ 482,09

 

€ 490,39

       

Const.expl.kosten

€ 133,41

 

€ 133,41

Normbedrag

€ 615,-

 

€ 624,-

 

======

 

======

 

(afgerond)

 

(afgerond)

Terug naar begin van de pagina