Verlening vertegenwoordigingsbevoegdheden aan de directeur Uitvoering Werk en Inkomen

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 15-05-2002 t/m 31-12-2003

Verlening vertegenwoordigingsbevoegdheden aan de directeur Uitvoering Werk en Inkomen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 53 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2002;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 De directeur Uitvoering Werk en Inkomen is belast met de financiële afwikkeling van de Veranderorganisatie SUWI, welke tot en met 31 december 2001 ingevolge artikel 7a van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 1999 een organisatie-onderdeel was van het ministerie.

  • 2 Aan de directeur Uitvoering Werk en Inkomen wordt mandaat en machtiging verleend tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op het vaststellen van subsidies waarvan de uitvoering aan de Veranderorganisatie SUWI was opgedragen.

  • 3 Onverminderd het bepaalde in het tweede lid, wordt aan de directeur Uitvoering Werk en Inkomen mandaat en machtiging verleend tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de financiële afwikkeling van de Veranderorganisatie SUWI.

  • 4 Aan de directeur Uitvoering Werk en Inkomen wordt volmacht verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen voorzover dit noodzakelijk is voor de financiële afwikkeling van de Veranderorganisatie SUWI.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Artikel 1, tweede lid, treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

  • 2 Artikel 1, eerste, derde en vierde lid, treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2002.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 mei 2002

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

R. Gerritse

,

secretaris-generaal

Terug naar begin van de pagina