Besluit InnovatieNetwerk

[Regeling vervallen per 20-07-2008.]
Geldend van 08-09-2006 t/m 19-07-2008

Instellingsbesluit InnovatieNetwerk groene ruimte en agrocluster

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-07-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

b. groene ruimte:

het niet verstedelijkte deel van Nederland, met inbegrip van grootschalige stedelijke parken en recreatiegebieden;

c. agrocluster:

geheel van activiteiten die samenhangen met de productie, verwerking, distributie en het gebruik van agrarische food- en non-foodproducten van binnen- en buitenlandse oorsprong, met inbegrip van toeleverende en dienstverlenende bedrijven.

Artikel 3

[Vervallen per 20-07-2008]

De missie van het InnovatieNetwerk is bevordering van een vitale en duurzame ontwikkeling van het nationale en internationale agrocluster en van de groene ruimte, gericht op de verbetering van de kwaliteit van leven van de consument en burger, en de vitaliteit van ecosystemen.

Artikel 4

[Vervallen per 20-07-2008]

Het InnovatieNetwerk heeft tot taak op het gebied van de groene ruimte en het agrocluster:

 • a. strategische toekomstverkenningen uit te voeren, in het bijzonder het verkennen van toekomstige problemen en kansen, met als doel levensvatbare strategieën en acties voor belanghebbenden te identificeren;

 • b. het initiëren van ingrijpende vernieuwingen door het ontwerpen van perspectiefvolle aanzetten voor vernieuwingen en het op hoofdlijnen uitwerken daarvan;

 • c. het uitvoeren van de aan de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek opgedragen taken, voorzover deze niet reeds vallen onder de taken, genoemd in de onderdelen a en b.

Artikel 5

[Vervallen per 20-07-2008]

Het InnovatieNetwerk heeft de volgende organen:

Artikel 6

[Vervallen per 20-07-2008]

 • 1 Het bestuur bestaat uit een voorzitter die tevens lid is, alsmede uit ten minste acht andere leden.

 • 2 De minister benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter, gehoord de andere leden van het bestuur.

 • 3 De minister benoemt, schorst en ontslaat de andere leden van het bestuur, gehoord het bestuur.

 • 4 De voorzitter en de andere leden worden benoemd op persoonlijke titel en voor een periode van vijf jaren. Zij zijn na afloop van die periode terstond herbenoembaar.

Artikel 7

[Vervallen per 20-07-2008]

 • 1 Het bureau ondersteunt het bestuur en het netwerk.

 • 2 De minister benoemt, schorst en ontslaat de directeur van het bureau, in overeenstemming met het Bestuur.

 • 3 De directeur van het bureau is belast met de leiding van het personeel dat werkzaam is voor het netwerk. Hij is tevens secretaris van het bestuur.

Artikel 8

[Vervallen per 20-07-2008]

 • 1 De minister voorziet in de financiële middelen die naar zijn oordeel noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden van het InnovatieNetwerk.

 • 2 Het bestuur besluit omtrent de besteding van de middelen.

 • 3 Het bestuur stelt jaarlijks voor de afloop van een kalenderjaar een voortschrijdend werkprogramma voor in ieder geval het volgende jaar vast, doch niet dan nadat het de minister in de gelegenheid heeft gesteld diens commentaar over een concept-werkprogramma aan het bestuur kenbaar te maken. Het werkprogramma bevat een begroting voor het volgend kalenderjaar.

 • 4 Over de besteding van de middelen legt het bestuur jaarlijks verantwoording af aan de minister, uiterlijk 4 maanden na afloop van het kalenderjaar waarvoor de middelen beschikbaar zijn gesteld.

Artikel 9

[Vervallen per 20-07-2008]

Het InnovatieNetwerk brengt uiterlijk in juni 2010 een evaluatierapport uit waarin de taakvervulling van het InnovatieNetwerk aan een onderzoek wordt onderworpen en voorstellen kunnen worden gedaan voor mogelijke veranderingen.

Artikel 12

[Vervallen per 20-07-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 mei 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina