Regels inzake aanwijzing ambtenaren toezicht Gaswet

[Regeling vervallen per 02-11-2006.]
Geldend van 18-06-2005 t/m 01-11-2006

Regels inzake aanwijzing ambtenaren toezicht Gaswet

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 59, tweede lid, van de Gaswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-11-2006]

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens paragraaf 1.2, hoofdstuk 3 en van de artikelen 43 tot en met 49, 53 tot en met 57, 72, 73 en 76 tot en met 85 van de Gaswet worden aangewezen de ambtenaren van de in artikel 5a, vijfde lid, van de Mededingingswet bedoelde eenheid van de mededingingsautoriteit.

Artikel 2

[Vervallen per 02-11-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 mei 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina