Regeling gebruik FM-frequentieruimte commerciële radio-omroep

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 17-05-2002 t/m 30-12-2004

Regeling gebruik FM-frequentieruimte commerciële radio-omroep

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 53c, tweede lid, van het Mediabesluit;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. niet-landelijke commerciële radio-omroep:

commerciële radio-omroep als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Regeling aanvraag en vergelijkende toets commerciële radio-omroep;

b. demografisch bereik:

het demografisch bereik, bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Regeling aanvraag en vergelijkende toets commerciële radio-omroep.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van artikel 82f, eerste lid, van de Mediawet, mag voor de uitzending via de FM-band van radioprogramma's van eenzelfde commerciële omroepinstelling meer dan één FM-frequentie of samenstel van FM-frequenties, waarvan de gebruiksrechten zijn verleend ten behoeve van niet-landelijke commerciële radio-omroep, worden gebruikt, mits het demografisch bereik van de desbetreffende FM-frequenties of samenstellen van FM-frequenties tezamen niet meer bedraagt dan 20 procent van het aantal inwoners van Nederland.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

F. van der Ploeg

Terug naar begin van de pagina