Vaststelling nominaal bedrag eindejaarsuitkering 2002

[Regeling vervallen per 21-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geldend van 14-05-2002 t/m 31-12-2005

Vaststelling nominaal bedrag eindejaarsuitkering 2002

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 20a, eerste lid, onder b, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-12-2006]

 • 1 Het nominaal bedrag van de eindejaarsuitkering voor het jaar 2002 bedraagt:

  • -

   € 18,25 per maand voor het tijdvak van 1 januari tot 1 april;

  • -

   € 31,13 per maand voor het tijdvak van 1 april tot en met 31 december.

 • 2 De ambtenaar voor wie de arbeidsduurfactor minder dan 1 bedraagt, ontvangt het nominale bedrag naar evenredigheid van de overeengekomen werktijd.

Artikel 2

[Vervallen per 21-12-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Dit besluit zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de

directeur-generaal Management en Personeelsbeleid

,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina