Instellingsbesluit Beraad Urgentiegeneeskunde

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 09-05-2002 t/m 31-12-2004

Instellingsbesluit Beraad Urgentiegeneeskunde

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Er is een Beraad Urgentiegeneeskunde (BUG), verder te benoemen het Beraad.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Het Beraad heeft tot taak:

 • a. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vraagstukken die gerelateerd zijn aan de urgentiegeneeskunde;

 • b. het bevorderen van kennisuitwisseling, samenwerking, coördinatie en afstemming van beleid tussen de ketenpartners op het terrein van de urgentiegeneeskunde;

 • c. het bevorderen van kennisuitwisseling, samenwerking, coördinatie en afstemming van beleid tussen de geneeskundige kolom en de kolom openbaar bestuur en veiligheid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Het Beraad bestaat uit:

 • a. de heer mr. J. Kohnstamm, voorzitter;

 • b. mevrouw mr. P. Swenker, Ambulancezorg Nederland (AZN);

 • c. de heer drs. J.S.K. Luitse, Landelijk Beraad Trauma Centra (LBTC);

 • d. de heer dr. J.W. Sindram, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ);

 • e. de heer dr. G.L. Engel, de Nederlandse Vereniging van Academische Ziekenhuizen (VAZ);

 • f. de heer H. Ensing, de Raad voor Regionaal Geneeskundig Functionarissen (Raad RGF-en);

 • g. de heer drs. M.A.J.M. Bos, Zorgverzekeraars Nederland (ZN);

 • h. de heer J.H. Blaauw (huisarts), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV);

 • i. de heer dr. W.J.M. van Hezewijk, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ);

 • j. mevrouw drs. D.E. Herpin, secretaris Platform Urgentiegeneeskunde (PLUG), als waarnemer namens het PLUG;

 • k. de heer mr. M.G. Griens, secretaris Landelijk Beraad Rampenbestrijding (LBRB) als waarnemer namens het LBRB;

 • l. de heer J. Kranenburg, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) als waarnemer namens BZK;

 • m. de heer drs. F. Kersseboom, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, secretaris Beraad.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van het Beraad geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bescheiden worden bij beëindiging van de werkzaamheden van het Beraad opgeborgen in het archief van het Ministerie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 april 2002. Het vervalt met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Beraad Urgentiegeneeskunde.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina